Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

NVE

NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon. NVE er klageinstans for statsforvalterens vedtak. NVE er høringsinstans for planer på samme måte som statsforvalterne. NVE er vassdragsmyndighet og kan etterlyse og gi anbefalinger om bredde og vilkår for kantvegetasjonen.

Dersom grunneiere ikke etterlever kravene som gjelder kantvegetasjon, har NVE flere virkemidler i vannressursloven:

  • Pålegg om retting benyttes for å oppnå lovlig tilstand eller for å oppnå rask vegetasjonsetablering
  • Tvangsmulkt benyttes når det er nødvendig for å få gjennomført et pålegg om retting
  • Stans av ulovlig virksomhet benyttes for å avslutte en pågående ulovlig aktivitet
  • Overtredelsesgebyr er en sanksjon der NVE pålegger en person eller et foretak å betale et pengebeløp som følge av brudd på f.eks. § 11

Alvorlige overtredelser kan anmeldes. Både NVE, statsforvalteren, kommunen og andre kan levere anmeldelse. Noen kantvegetasjonssaker er behandlet i straffesporet med forelegg eller dom (se nedenunder).

Eksempler på forelegg/dommer:

Inngrep langs Brennelva, Porsanger kommune. Forelegg på kr 100 000. Politimesteren i Vest-Finnmark

Felling av trær langs Møllebekken, Råde kommune. Moss tingrett (16-000967MED-MOSS), Borgarting lagmannsrett (LB-2016-96427).
Tiltalte fikk kr 10 000 i bot.  Foretaksstraff på kr 50 000

Felling av trær langs Botnertjern i Vardåsen naturreservat i Moss kommune. Søndre Østfold tingrett (21-114315MED-TSOS/TMSS), Borgarting lagmannsrett (LB-2022-11106). Foretaksstraff på kr 450 000

Eksempler på overtredelsesgebyr:

Lomma, Bærum kommune. Overtredelsesgebyr kr 100 000

Dalsbekken og Slorene, Ås og Ski kommuner. Overtredelsesgebyr kr 150 000

Lierelva i Lier kommune. Overtredelsesgebyr kr 50 000