Kantvegetasjon

Publisert 14.11.22Sist endret 08.12.22

Del denne sidenDel på e-post
Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, har bl.a. stor betydning for økosystemet i og langs vassdrag, kan bidra til å redusere erosjon, og være et tydelig landskapselement. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, plan- og bygningsloven og landbrukslovgivningen. Denne veilederen tar utgangspunkt i vannressursloven § 11 og skal synliggjøre ansvarsfordelingen mellom grunneier, kommune, Statsforvalter og NVE.

Denne digitale veilederen er basert på eksisterende rapport nr 2:
Kantvegetasjon langs vassdrag: 2019. Veileder, bokmål (nve.no)

Redaktører digital veileder: Anne Gunvor Berthling, Hanne N. Solum
Bidragsytere: Inger Staubo, Kjell Carm, Bente Ågren Høegh, Jan Henning L'Abée-Lund og Silje Åkre Solheim

Kontakt: nve@nve.no