Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Avgrensning og kriterier for vassdragstekniske anlegg

Objektene som utvalget omfatter er anlegg i og langs vassdrag som sikrer nærliggende areal, boliger og infrastruktur mot skade fra flom, erosjon og vassdragsrelaterte skred, inklusive kanaliserings- og senkningstiltak. Terskler, buner og steingrupper i sammenheng med både sikrings- og miljøtiltak er vurdert. I tillegg er kanalanlegg til formål fløtning og ferdsel tatt med i utvalget.

Utvalget omhandler eksisterende forbygninger og anlegg som NVE har gitt støtte til (økonomisk og teknisk).

Egenskaper

De vassdragstekniske anleggene er sortert og vurdert ut fra egenskaper og kriterier som type, hovedformål/funksjon, utforming, alder og kontinuitet, tilgjengelighet, geografisk variasjon og tilhørende miljø og landskap, samt representativitet, sjeldenhet og autentisitet. I tillegg har anleggets historie og spesielle hendelser hatt stor betydning i vurderingene. Både enkeltobjekter og flere objekter samlet er vurdert.

Helhet

Utvalget i sin helhet illustrerer stort mangfold i vassdragsinngrep samt geografisk variasjon i forhold til vassdragenes ulike karakter. Utvelgelsen har etterstrebet å illustrere både det representative og det sjeldne. På grunn av anleggenes karakter og livsløp i og langs ”levende vassdrag” er kriteriet autentisitet spesielt utfordrende. Det er anleggene ”som prosess” med kontinuerlige endringer og utbedringer over lang tid som er blitt stående sentralt. Materialtypene tre og stein, spesielt tørrmurt stein, samt manuell utførelse, er vektlagt. Tilgjengelighet og tilhørende miljø er brukt som forsterkende verdi i vurderingene.