Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Roller, ansvar og samarbeid

NVEs virkemidler for å ivareta kulturminner som myndighetsutøver er begrenset, både med tanke på aktuelt lovverk og ressurser. Begrensningene er sterkest når det kommer til fysisk vern og konsesjonsfrie anlegg. Samarbeid med kulturminneforvaltningen, kommunene og ikke minst eierne er avgjørende for å ivareta sektorens kulturminner.

Tidlig varsling

Generelle tiltak for å forbedre samarbeidet vil være å sørge for tidlig varsling og innkallinger til befaringer og møter i saker som omfatter de utvalgte anleggene.

Hensikten er å sørge for at kulturminnehensyn kommer tidlig inn i sakene, før konsesjon er gitt og detaljerte planer for tekniske løsninger blir lagt. Slik er det fremdeles mulig å tilpasse valgene og unngå unødige utgifter ved at langt framskredne planer må endres. Som et ledd i arbeidet med å følge opp sektoransvaret internt i NVE, er det opprettet en intern fastgruppe for kulturminner med medlemmer fra aktuelle seksjoner på konsesjons- og tilsynsavdelingene.

Gruppa ledes av IIK, og juridisk seksjon avklarer spørsmål ved behov. Fastgruppa skal sikre at alle aktuelle parter er tidlig informert, og sørge for en forutsigbar og lik behandling av like saker. Det er også lagt inn rutiner for kulturminnesaker i de aktuelle seksjonenes styrende dokumenter for saksbehandling.

Dialog

Det er også viktig å ha dialog med kulturminneforvaltningen om anlegg som ikke er valgt ut i temaplanene, da utvalget ikke er uttømmende, og det finnes flere anlegg med høy kulturminneverdi. Derfor er det også viktig at fylkeskommunene kommer inn med faglig tyngde i sakene, og tar eget initiativ til dialog, møter og befaringer.

Kontakt i forkant av konsesjonsbehandling og tekniske planer mellom kulturminneforvaltning, eier og NVE om hvilke løsninger som er mulige og hvilke alternativer som er aktuelle vil lette prosessen for alle partene og ivareta kulturminnehensyn på en bedre måte. Det kan for eksempel være vanskelig for en fylkeskommune å utfordre valg av tekniske løsninger for en flomluke når det kommer til utforming og alternativer. NVE kan i slike tilfeller ta initiativ om møte med fylkeskommune og eier før planen for tekniske løsninger kommer på plass.