Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Temaplanene og NVEs utvalgte anlegg

OEDs miljøhandlingsplan (1999) påpekte den gang at landsdekkende oversikter over vassdragssektorens kulturminner og kulturmiljøer er mangelfulle, noe som vanskeliggjør prioriteringer, helhetlige vurderinger og godt begrunnet ressursbruk.

Om utvalget

I NVEs arbeid med sektorens kulturminner har derfor fire tematiske prosjekter blitt prioritert:

 • Kulturminner i norsk kraftproduksjon (2006, revidert mht tekst og foto 2013)
  • 27 kraftverk
 • Kulturminner i vassdrag. Flom og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. (2010)
  • 62 forbygninger, terskler, sikringsanlegg, kanaler (såkalte vassdragstekniske anlegg)
 • Kraftoverføringens kulturminner (2010)
  • 24 kraftledninger og 19 transformatorstasjoner
 • Dammer som kulturminner (2013)
  • 95 dammer

Temaplanene har valgt ut til sammen 227 anlegg fra sektoren med nasjonalt perspektiv. Anleggene har fått statusen «statlig listeført». Listeføringen betyr at de er identifisert som verneverdige, og NVE forplikter seg som myndighetsutøver til å ta hensyn til anleggenes verneverdi i sin virksomhet, se også pkt. 5.1.

Felles for alle temaplanene er at utvalget ikke må sees som uttømmende eller endelig. Flere anlegg kunne ha blitt valgt ut, og anlegg som ikke er representert i utvalget kan dermed også ha store kulturminneverdier. Det finnes for eksempel flere anlegg som er vernet gjennom andre statlige etaters landsverneplaner eller plan- og bygningsloven, fredet etter kulturminneloven eller inngår i nye verdensarvområder. Utvalget må derfor evalueres og revideres med jevne mellomrom, og anleggene fra alle temaplanene sees i sammenheng. En ny gjennomgang vil kunne komme med ny informasjon og nye vurderinger som fører til at utvalget blir justert. Noen anlegg vil bli revet og ombygget, og anlegg som var nær en plass i utvalget, vil kanskje vurderes som viktigere. Samtidig er bevisstheten rundt tekniske og industrielle kulturminner økende blant eierne, kulturminneforvaltningen og befolkningen, noe som kan føre til endrede vurderinger over tid.

Oversikt over alle de utvalgte anleggene og lenker til temaplanene finnes på NVEs nettsider: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner/

Alle de utvalgte anleggene er i tillegg lagt inn i NVE Atlas: http://atlas.nve.no (under «Vern» og «KulturminneUtvalg»), og i Askeladden. Askeladden er Riksantikvarens nasjonale database over vernede kulturminner, og brukes av forvaltning og planleggere i saksbehandling og planlegging av tiltak. Merk at stedfestingen i Askeladden (flater/polygoner) er noe mer nøyaktig enn kulturminnelaget i NVE Atlas (kun punkter og linjer).

Temaplanen Kulturminner i norsk kraftproduksjon ble brukt som grunnlag for Statkrafts egen landsverneplan. Landsverneplaner utarbeides av statlige eiere, der de gir en oversikt og vurdering over sine egne verneverdige anlegg. Statkrafts landsverneplan er for tiden til behandling hos Riksantikvaren.

Verdivurdering av anleggene

Utgangspunktet for alle temaplanene var å komme fram til et representativt utvalg av sektorens bevaringsverdige kulturminner i et nasjonalt perspektiv, altså kraftverk, vassdragstekniske anlegg, kraftoverføringsanlegg og dammer med nasjonal verdi. De utvalgte anleggene viser på ulike måter den utviklingen og det mangfoldet som finnes innen sektorens fysiske spor i Norge. Både typiske og særegne anlegg er valgt ut, med stort spenn i kronologi, geografi og typologi.

Når det gjelder dammer ble det underveis i prosjektet klart at det ikke var mulig å danne seg et dekkende bilde av Norges dammer, estimert til et antall på over 6000 dammer. Målformuleringen ble dermed justert fra å skulle presentere et utvalg bevaringsverdige dammer i Norge til å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis, og som inneholder både sjeldne og et representativt utvalg av vanlige dammer. Noen av dem faller i kategorien klart bevaringsverdige, enten på grunn av utforming, materiale, størrelse eller formål. Andre dammer er valgt ut fordi de er velegnede representanter for ulike typer og funksjoner.