Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Lovverk, rammer og virkemidler

Klima- og miljøverndepartementet, Riksantikvaren, fylkeskommunene og kommunene spiller alle sentrale roller når det gjelder å bevare kulturminner. Som planleggings- og reguleringsmyndighet er kommunen den viktigste forvalteren av kulturhistoriske verdier gjennom plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr 71).

Fokuset i denne veilederen vil være å redegjøre for NVEs juridiske virkemidler, samt aktuelle virkemidler i plan- og bygningsloven.

Kulturminneloven (9. juni 1978 nr 50) er også et viktig virkemiddel, og denne forvaltes av Klima- og miljøverndepartementet, Riksantikvaren og fylkeskommunen. Et samarbeid mellom NVE og disse myndighetene er helt vesentlig i arbeidet med å bevare sektorens anlegg som tekniske kulturminner.

De offentlige instansers myndighet og virkemidler til tross, er det alltid eierne som har det viktigste ansvaret for forvaltningen av et kulturminne.