Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Kilder

Medvirkende i utarbeidelsen av veilederen har vært NVEs interne fastgruppe for kulturminner, som inkluderer medlemmer fra konsesjons- og tilsynsavdelingen, samt juridisk seksjon. Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie leder gruppa. Det har også vært avholdt møter og seminarer med fylkeskommuner og byantikvarer for å sikre innspill fra kulturminneforvaltningen og kommunale saksbehandlere. Mange av Riksantikvarens innspill til oppfølging av temaplanene ligger også til grunn for utarbeidelsen av veilederen.

Bjørsvik, E., Nynäs H. og Faugli, P. E. (2013) Kulturminner i norsk kraftproduksjon, rev. Utgave. NVE rapport: 2013:52, Oslo. http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2013/rapport2013_52.pdf

Mijøverndepartementet, St. meld. nr 58 (1996-1997): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st-meld-nr-58_1996-97/id191317/

Miljøverndepartementet, St. meld. nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/sec1

Miljøverndepartementet, St. meld. nr. 35. (2012-2013): Framtid med fotfeste, Kulturminnepolitikken. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/sec1

Mømb, A.A (2010): Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. NVE-rapport 8-2010. Oslo. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_08.pdf

NVE (2007): NVEs virkemidler med hensyn til bevaringsverdige vannkraftanlegg. Internt notat, oppfølging etter Kulturminner i norsk kraftproduksjon.

NVE (2012): Arbeidsgruppe for intern oppfølging av utvalgte anlegg i temaplanen Kraftoverføringens kulturminner. Upublisert rapport.

NVE (2014): Arbeidsgruppe for intern oppfølging av utvalgte anlegg i temaplanen Dammer som kulturminner. Upublisert rapport.

NVEs nettsider (nve.no):

Om konsesjon - https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/om-konsesjon/

Om opprustning og utvidelse (O/U) - https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/opprusting-og-utvidelse/

Om revisjoner - https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/revisjon-av-konsesjonsvilkar/

NVEs strategi 2017-21. https://www.nve.no/om-nve/strategi/

Nynäs, H. (2013): Dammer som kulturminner, NVE rapport 2013: 64, Oslo. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf

Olje- og energidepartementet, Ot.prp. nr. 39 (1998-99): Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vassdragsloven*

Olje- og energidepartementet (1999). Miljøhandlingsplan for olje- og energisektoren. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/oed/rap/2001/0001/ddd/pdfv/125090-1-83.pdf

Olje- og energidepartementet, St. Meld. nr 25 (2015-2016): Kraft til endring. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/sec1

Riibe, S. og Weyergang-Nielsen, H. (2010): Kraftoverføringens kulturminner. NVE-rapport nr. 17 – 2010, Oslo. http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2010/rapport2010_17.pdf

Riksantikvaren (2016): Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. http://www.riksantikvaren.no/Tema/Arealplanlegging/Plan-og-bygningsloven