Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Avgrensning og kriterier for kraftverk

Utvalget omfatter vannkraftverk for elektrisitetsproduksjon. Et vannkraftverk er definert som et anlegg med de komponentene som er nødvendige for at kraftverket skal fungere. Det vil primært si magasin, dam, inntak, vannveier og kraftstasjon med maskintekniske og elektrotekniske installasjoner. Overføringslinjer og transformatorstasjoner er ikke vurdert.

Kriterier

Kriteriene som vannkraftanleggene er vurdert etter, er:

 1. Bygge- og anleggsteknikk - Typiske trekk ved de forskjellige epokene samt utvikling fra de første kraftverkene og frem til i dag skal være representert.
 1. Maskinteknikk - Turbiner med tilhørende utstyr, luker samt rørgater.
 1. Elektroteknikk - Generatorer, transformatorer, apparatanlegg, kontrollanlegg.
 1. Arkitektoniske verdier - Både eksteriør og interiør.
 1. Autentisitet eller grad av opprinnelighet - Dersom et kraftverk ikke har gjennomgått endringer siden det ble bygget, gir det en mulighet til å forstå teknisk og arkitektonisk nivå og stil på byggingstidspunktet.
 1. Kontinuitet - Et kraftverk kan ha blitt ombygd, rehabilitert eller på annet vis endret. Dette viser utvikling innen teknikk og arkitektur. Et kraftverk, eller to kraftverk nær hverandre, kan dermed vise eldre og nyere epoke i vannkraftutbygging.
 1. Antall - Dersom bare ett eller svært få kraftverk gjenstår av en tidligere mer vanlig kategori, kan dette øke den kulturhistoriske verdien.
 1. Representativitet - Dersom det er et relativt stort antall av en bestemt type kraftverk eller en bestemt del av kraftverk, er det naturlig at de objektene som er best bevart, skal ha høyest verdi.
 1. Miljø og landskap - Et kraftverk kan med tiden ha blitt et viktig innslag i landskapet. Kraftverket og landskapet er blitt en helhet.
 1. Tilgjengelighet - Tilgjengelighet kan vektlegges i evaluering av kraftverkets kulturhistoriske verdi, og da vanligvis større verdi for kraftverk som er lett tilgjengelige.
 1. Ikke-teknisk historie - Noen kraftverk er forbundet med spesielle historiske forhold og hendelser.