Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Kraftoverføring – kulturminneverdier som kriterier for utvelgelse

Kraftoverføringsanleggenes kulturhistoriske verdi er vurdert ut fra kriterier knyttet til kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier. Kriteriene er satt opp på grunnlag av retningslinjer som benyttes i kulturminnevernet, blant annet i Riksantikvarens publikasjon ”Alle tiders kulturminner. Hvorfor og hvordan verner vi viktige kulturminner og kulturmiljøer?” (2001), og i tilsvarende prosjekter innen andre sektorer i Norge, men er tilpasset den aktuelle tematikken.

Kriteriene er mer generelle mål for kulturhistoriske verdier. Kriteriene er brukt vel så mye som en begrunnelse i beskrivelsene som et systematisk grunnlag for evalueringen. En generell regel er at hvert kulturminne må vurderes både ut fra seg selv og i sin sammenheng.

Kriteriene er:

 1. Alder

Prosjektet har hatt som mål å dokumentere hele epoken med kraftoverføring, og utvalgets spenn i alder skal reflektere dette målet. I enkelte tilfeller kan høy alder være en verdi i seg selv fordi slike anlegg ofte har hatt sterk betydning som pionerprosjekter for senere arbeid, og fordi det kan være få slike anlegg som fortsatt eksisterer.

 1. Historisk kildeverdi og pedagogisk verdi

Kulturminner er viktige kilder om fortiden. De kan gi store mengder informasjon og en større historisk forståelse. De enkelte kraftoverføringsanleggenes historiske kildeverdi, og hvordan dette formidles, har derfor hatt stor betydning for utvelgelsen.

 1. Estetiske og arkitektoniske kvaliteter

Et anlegg, eller deler av dette, kan oppfattes som særlig vakkert og estetisk, eller på annen måte være spesielt utformet. Det kan også være av høy arkitektonisk kvalitet, eller være representativt for en arkitekts arbeider eller en arkitekturhistorisk epoke.

 1. Miljø- og landskapsforhold

Viktig er også hensynet til anleggets samspill med de omkringliggende omgivelsene, og det helhetlige miljøet dette skaper. Hvordan anlegget står i relasjon til sitt miljø og nærlandskap

har særlig vært et sentralt moment for vurderingen av kraftledninger og utendørsanlegg på trafostasjoner.

 1. Ledningsutforming

Kraftledninger, med master og liner, kan være konstruert og konfigurert på en rekke ulike måter. Hvordan disse løsningene er utført, enten de er unike i sin form eller representative for en stilart og/eller epoke, er av betydning for et anleggs verdi som kulturminne.

 1. Bygg-, anleggs- og elektroteknikk

Gjennom kraftoverføringens historie kan man se en utvikling innen bygg-, anleggs- og elektroteknikk. I hvilken grad de ulike anleggene representerer de ulike tekniske og teknologiske utviklingstrinnene har derfor vært av betydning for utvelgelsen.

 1. Materiell og visuell autentisitet

Med materiell autentisitet menes i dette tilfellet den eksakte bygningsmassen, mens det med visuell autentisitet først og fremst er viktig at utseendet virker opprinnelig. I utvelgelsen er det lagt vekt på om et anlegg har beholdt sin opprinnelige form, bygningsmasse og sitt visuelle uttrykk uendret, ettersom dette representerer en spesiell kildeverdi til å forstå teknisk og arkitektonisk nivå og stil fra den aktuelle perioden.

 1. Kontinuitet

I noen tilfeller har anlegg for kraftoverføring blitt bygget om, rehabilitert eller endret på annen måte siden opprinnelig bygging, og de kan dermed vise utvikling innen teknikk og arkitektur. Slike forandringer kan ha verdi om det medfører at anlegget tydelig viser to eller flere epoker innen kraftoverføringshistorien.

 1. Sjeldenhet

Dersom det er igjen bare ett eller svært få kraftoverføringsanlegg av en kategori som var mer vanlig tidligere, eller om det kun er få anlegg i en kategori som skiller seg klart fra øvrige anlegg, kan dette øke den kulturhistoriske verdien. Det er viktig å ivareta det unike, og dette kan gjelde både hele anlegg og/eller deler av et.

 1. Representativitet

Det er verken mulig eller ønskelig å ta vare på alle kulturminner, men det utvalget som ivaretas må være representativt for ulike kategorier og tidsepoker. Der det fortsatt finnes et relativt stort utvalg av en bestemt type kraftoverføringsanlegg, har det i utvelgelsen vært naturlig å gi de best bevarte objektene høyest verdi som kulturminner.

 1. Bruks- og ressursverdi i dag

Kraftoverføringsanlegg som i dag har stor bruksverdi, enten i opprinnelig form og funksjon (ofte omtalt som funksjonell autentisitet) eller med visse endringer og tilpasninger, er verdifulle som kulturminner. Her er det også lagt vekt på om de fortsatt er en økonomisk eller miljømessig ressurs.

 1. Tilgjengelighet

Tilgjengelighet kan være med på å gi et anlegg kulturhistorisk verdi. Dersom et anlegg er lett tilgjengelig med hensyn til adkomst- og adgangsmuligheter, gir dette som regel også bedre formidlingsmuligheter.

 1. Immateriell verdi

Enkelte kraftoverføringsanlegg er forbundet med spesielt viktige historiske forhold og hendelser, enten knyttet til enkeltepisoder eller en lengre utvikling. Dette kan gi dem særlig stor sosial, økonomisk, politisk eller kulturell historisk verdi. I denne sammenhengen er det også et viktig

moment at enkelte anlegg kan være av stor betydning for menneskers identitet, og at de kan ha symbolverdi i en større sammenheng.