Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Avgrensning og kriterier for overføringsanlegg

Det er i all hovedsak anlegg knyttet til transmisjonsnettet (tidligere kalt sentralnettet), samt større anlegg i distribusjonsnettet (tidligere delt opp i regional- og distribusjonsnettet) som er vurdert for utvelgelse. Noen få, mindre enkeltanlegg fra distribusjonsnettet tatt med i vurderingen, der disse har pekt seg ut som særlig kulturhistorisk verdifulle i et nasjonalt perspektiv. Kun anlegg som helt konkret benyttes til overføring er vurdert, dvs kraftledninger og koblings-/transformatorstasjoner, med unntak av kabler i sjø og jord.

Kategorisering

Gjennom årene har det vært tatt i bruk ulike teknikker, materialer og tekniske løsninger ved bygging av ledninger og transformatorstasjoner. Dette gjør det mulig å skille mellom en rekke ulike kategorier av slike anlegg. For å kunne presentere et representativt utvalg av norske kraftoverføringsanlegg har det derfor vært nødvendig å ta hensyn til spredning når det gjelder blant annet:

 • årstall for idriftsettelse
 • nettnivå (sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett)
 • spenningsnivå
 • geografisk beliggenhet
 • elektrisitetsforsyningens organisering (privat, kommunalt, interkommunalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt samarbeid)
 • bruksområde for kraften (industri, jernbane, allmenn forsyning, byutvikling, kraft til distriktene, internasjonal kraftutveksling osv.)

Momenter

I tillegg har det vært viktig å få representert anlegg som utmerker seg med hensyn til:

 • viktige milepæler (som første, største, høyeste, lengste osv.) i norsk eller internasjonal sammenheng
 • viktige ledd i elektrisitetsforsyningens og samkjøringens historie
 • spesielle samfunnsforhold, historie, politiske avgjørelser, folkelig engasjement eller andre hendelser knyttet til anlegget
 • økonomisk betydning
 • spesielle egenskaper knyttet til teknologi og konstruksjoner
 • landskaps- og miljøtilpasning

Materiale og byggeteknikk

Når det gjelder kraftledninger er det lagt vekt på å få representert ulike løsninger innen:

 • mastemateriale (stål, tre, betong, limtre)
 • linemateriale (stålaluminium, stål, kobber)
 • lineoppheng (énkursledning eller tokursledning, simplex-, duplex- eller triplex-utførelse, planoppheng, trekantoppheng eller vertikaltoppheng).
 • isolatorløsninger (ståisolatorer eller hengeisolatorer, ulike typer isolatormaterialer)
 • byggemetoder, anleggsliv og arbeidsforhold

Når det gjelder transformatorstasjoner er det lagt vekt på å få representert ulike løsninger innen:

 • typer koblingsanlegg (luftisolert, gassisolert)
 • plassering av koblingsanlegg (innendørs, utendørs, i fjell/fjellskjæring)
 • arkitektur i bygningsmassen

Se også eget vedlegg om kulturminneverdier som kriterier for utvelgelse av kraftoverføringsanlegg.