Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Status statlig listeført

Anleggene som er utvalgte i temaplanene har status som «statlig listeførte». De er ikke delt inn i kategoriene verneklasse I og II som i de øvrige landsverneplanene, da NVE ikke eier noen av anleggene og følgelig ikke foreslår fredning for noen av dem. Anleggene har alt fra statlige til kommunale og private eiere.

Statusen medfører først og fremst at anleggene er identifisert som verneverdige, og at NVE forplikter seg til å ivareta hensynet til disse anleggenes kulturminneverdier i sin saksbehandling.

Anleggene i Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminner og Kulturminner i vassdrag er imidlertid også vurdert til å ha nasjonal verdi, i samråd med Riksantikvaren. Dette innebærer at også fylkeskommunene har en rolle og et ansvar i deres ivaretakelse gjennom vurdering og uttalelser i plansaker og konsesjonssaker. Dammene i Dammer som kulturminner er mer varierende når det kommer til verdivurdering (se pkt. 3.1), men også her finnes det anlegg med både nasjonal og regional verdi.