Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Ansvarsforhold ved vassdragstekniske anlegg

Det er først og fremst hver enkelt grunneier og den enkelte kommune, gjennom sin arealplanlegging, som har ansvar for å sikre liv og verdier mot skade fra flom og skred. NVE har det nasjonale ansvaret for å forvalte statens midler til dette formålet.

For vassdragstekniske anlegg gjelder i prinsippet at hver enkelt grunneier også er eier av tiltaket etter utførelse. Eier kan pålegges skjøtsel, ettersyn og drift av anlegget, mens kommunen har ansvar for tilsyn. Kommunen er også eier av mange av anleggene. NVE skal påse at kommunene fører slikt tilsyn, og kan dessuten gi tilskudd til ekstraordinært vedlikehold og nye tiltak.

NVE kan med hjemmel i vannressursloven gi pålegg til eier av vassdragsanlegg om å gjennomføre tiltak for å begrense skader, eller selv iverksette tiltak når det er særskilt fare for alvorlig skade.  NVE har en egen anleggsvirksomhet (NVE Anlegg) i regionene Nord, Midt-Norge, Vest og Øst og etaten har lang tradisjon for utføring av anlegg i egen regi over hele landet.

Det er som regel bare oppstart av nye anlegg som sendes ut på høring fra NVE. Når det gjelder vedlikehold på eksisterende anlegg vurderes omfanget sammen med kommunen, og fylkeskommunen kontaktes bare dersom de har særlige interesser i saken. Hittil har det ikke vært rutine fra NVE å kontakte fylkeskommunen ved tiltak på noen av de utvalgte anleggene.