Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Ansvar for dammer i konsekvensklasse 0, uten konsesjon eller kjent eier

Dammer har vært underlagt offentlig tilsyn siden 1909, og i dag er det NVEs seksjon for damsikkerhet som ivaretar sikkerheten. Ansvaret for sikkerheten er plassert hos eieren, mens NVEs rolle er å se til at eiere følger opp kravene som blir stilt gjennom regelverket. Tilsynet foregår blant annet gjennom godkjenning av konsekvensklasse og tekniske planer for nybygging og ombygging.

Dammer er plassert i konsekvensklasser 0-4 avhengig av bruddkonsekvenser. Konsekvensklasse 4 omfatter dammer med størst bruddkonsekvenser, mens konsekvensklasse 0 omfatter dammer som ved brudd ikke vil medføre nevneverdig skade på mennesker, miljø eller eiendom. Dammer plassert i konsekvensklasse 1-4 er underlagt bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved dammer (damsikkerhetsforskriften). For anlegg i konsekvensklasse 0 gjelder bare et fåtall av kravene i damsikkerhetsforskriften, og tilsyn med anleggene blir ikke prioritert fra NVEs side. NVE vil normalt kun komme i befatning med disse dammene ved søknad om nedlegging eller dersom det skjer en ulykke ved dammene. Dersom det skal gjøres tiltak på konsesjonsfrie dammer i konsekvensklasse 0 behandles dette av kommunen etter plan og bygningsloven.

NVE må av og til følge opp dammer som ikke har kjent eier (ansvarlig). NVE legger normalt til grunn at grunneieren på damstedet er den ansvarlige dersom det ikke kan legges frem dokumentasjon på at den ansvarlige er en annen. Dammer som den ansvarlige ikke lenger vil holde vedlike skal nedlegges.