Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Konsesjonsfrie anlegg

Når det kommer til konsesjonsfrie anlegg kan NVE i enkelte tilfeller stille vilkår for å ivareta kulturminnehensyn. Noen ganger kan selve tiltaket, for eksempel nedlegging eller større endring, utløse konsesjonsplikt for å ivareta allmenne interesser.

Dersom det ikke er sikkert om tiltaket trenger konsesjon, kan tiltakshaver be NVE vurdere konsesjonsplikt.

Andre, som for eksempel kulturminneforvaltningen, kan også be om vurdering av konsesjonsplikt.

NVEs rolle

Ofte vil NVEs rolle i konsesjonsfrie saker begrense seg til å informere og anmode eier om samarbeid og ivaretakelse av kulturminneverdiene, samt informere og oppfordre kulturminneforvaltningen om å komme med innspill til kommunens saksbehandling.

Dispensasjon fra arealplan og byggetillatelse

Ved fritak fra konsesjonsplikt etter vannressursloven må tiltakshaver avklare med kommunen om tiltaket trenger dispensasjon fra arealplan og byggetillatelse. Vannressursloven § 5 om aktsomhetsplikt, § 10 om minstevannføring, § 37 om vedlikehold og § 41 om nedlegging gjelder også for konsesjonsfrie tiltak, og skal bli fulgt opp av kommunen.

Faller utenfor NVEs myndighet

Anlegg som faller utenfor konsesjonslovgivningen (for eksempel møller og sager som drives av vannhjul), samt fløtningsanretninger som ikke regulerer vann (for eksempel tømmerrenner) faller utenfor NVEs myndighet, og dermed muligheten til å stille vilkår for ivaretakelse av disse kulturminnene. Det samme gjelder infrastrukturen rundt kraftverkene (brakker, arbeiderboliger, veianlegg) som ikke reguleres av de aktuelle lovverkene.

Arbeidsgruppen etter Kulturminner i norsk kraftproduksjon (NVE 2007) bemerker at:

«Før 1969 trengte ikke offentlige selskaper konsesjon for erverv av fallrettigheter. Elvekraftverk (uten reguleringsmagasin), var i mange tilfeller ikke gjenstand for konsesjonsbehandling etter vassdragsreguleringsloven. Det ble sett ”litt stort” på bygging av elvekraftverk så sant eierforholdene var i orden, og kraftverkene ble derfor bygget uten konsesjon etter vassdragslovgivningen.»

Denne begrensningen når det kommer til juridiske virkemidler tydeliggjør viktigheten av samarbeid på tvers av forvaltningen for å ta vare på helheten og den samfunnsmessige konteksten rundt sektorens kulturminneverdier. Ikke minst vil bidrag fra frivillige og lokalbefolkningen være viktig.