Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Publisert 29.03.23Sist endret 29.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Bakgrunn og utredning av virkemidler

I etterkant av hver temaplan ble det satt ned interne arbeidsgrupper for å utrede oppfølgingen av anleggene i NVEs saksgang. OED var også involvert i oppfølgingen av den første temaplanen.

Juridiske virkemidler

Følgende vurdering ble gjort av arbeidsgruppen etter Kulturminner i norsk kraftproduksjon (NVE 2007), og redegjør for NVEs juridiske virkemidler når det kommer til å ivareta sektorens kulturminner:

NVE forvalter flere lover som er aktuelle med tanke på juridiske virkemidler for å ivareta anleggenes kulturminneverdier, herunder energiloven, industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Det forutsettes at det er bred politisk enighet om at kulturminneverdier skal ivaretas og at sektormyndighetene skal bruke de relevante virkemidlene.

NVEs vurdering er at det er nødvendig å skille mellom eksisterende og nye konsesjonsvilkår. Dette fordi konsesjonærene har innrettet seg etter ordlyden i, og praktiseringen av, de gitte konsesjonsvilkårene, og bevaring av kraftverk som kulturminner kan være ressurskrevende og innebære en tyngende plikt. Det legges i utgangspunktet til grunn at det vil være vanskelig å innfortolke krav om ivaretakelse av antikvariske verdier i allerede gitte konsesjoner, fordi det kan anføres at det er urimelig å innfortolke nye tyngende plikter i eksisterende konsesjoner. I forhold til eksisterende konsesjoner legges det derfor til grunn at man i stor grad må basere seg på frivillighet fra konsesjonærens side, med mindre det er anledning til å revidere vilkårene eller oppstille nye konsesjonsvilkår.

Når det gjelder behandling av søknader om rehabilitering, opprustning, utvidelse, eller nedleggelse av kraftverk vil NVE lettere kunne sette vilkår slik at kulturhistoriske verdier knyttet til bevaringsverdige kraftverk eller enkeltkomponenter ved kraftverk ikke går tapt eller blir forringet. Også i forhold til å oppstille nye konsesjonsvilkår er det imidlertid viktig å huske at vilkårene må ha sammenheng med formålet til hjemmelsloven, og vilkårene må ikke være urimelig tyngende eller undergrave andre bestemmelser i den aktuelle loven.