Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Del denne sidenDel på e-post

Oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

Som et ledd i arbeidet med oppfølgingen av det statlige sektoransvaret for kulturminner, har NVE tidligere utarbeidet fire temaplaner som er oversikter over sektorens kulturminner med høy kulturminneverdi, og redegjør også for historikken til de 227 utvalgte anleggene. Veilederen tar for seg verdivurderingene som er gjort i forbindelse med utvelgelsen, føringer, roller, ansvar og virkemidler. Den er ment å kunne brukes av NVE, kulturminneforvaltning og kommuner i saksbehandlingen, samt av eierne i planlegging av tiltak. Forhåpentligvis vil den også bidra til å fremme samarbeid på tvers av forvaltningen for å ivareta sektorens kulturminneverdier.

Medvirkende i utarbeidelsen av veilederen har vært NVEs interne fastgruppe for kulturminner, som inkluderer medlemmer fra konsesjons- og tilsynsavdelingen, samt juridisk seksjon. Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie leder gruppa. Det har også vært avholdt møter og seminarer med fylkeskommuner og byantikvarer for å sikre innspill fra kulturminneforvaltningen og kommunale saksbehandlere. Mange av Riksantikvarens innspill til oppfølging av temaplanene ligger også til grunn for utarbeidelsen av veilederen.

Denne digitale veilederen er basert på NVEs  Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler (2018).

Kontakt: nve@nve.no