Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Kart og tegninger

Detaljplanen skal inneholde oversiktskart og detaljplankart. På denne siden finner du mer informasjon om hva de ulike kartene skal inneholde, og krav til utforming.

Krav til kart

 • Kartene skal ha god bakgrunn, som kartverket N50 eller lignende.
 • Kartene skal være i farger, ha nord-pil, tegnforklaring, målestokk og dato. 
 • Kartene skal ha tittel.
 • Dersom kart blir revidert, for eksempel etter innspill som har kommet gjennom høring av detaljplanen, skal dato for revisjon fremkomme i informasjonen til kartet. 

Oversiktskart

Detaljplanen må inneholde et oversiktskart (målestokk 1:50 000) som viser hvor anlegget er lokalisert, i tillegg til traseen det er gitt konsesjon til.

Figuren nedenfor viser et eksempel på hvordan plassering av en transformatorstasjon kan markeres i et oversiktskart.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 2882, "udi": "umb://media/0829943ecbc7485aa363ee3a4f39d2ee", "image": "/media/hckcscgh/oversiktskart.jpg", "caption": "Eksempel på oversiktskart (Kilde: Hammerfest Energi Nett)" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Eksempel på oversiktskart (Kilde: Hammerfest Energi Nett)

Detaljplankart

Om kartet

Detaljplankartet legges som vedlegg til detaljplanen, og skal kunne brukes aktivt av konsesjonær og utførende entreprenør i anleggsfasen.

Detaljplankartet må vise hvilke inngrep som er midlertidige og som skal tilbakeføres etter anleggsperioden, og hvilke inngrep som er permanente. Arealgrenser må merkes fysisk i terrenget der det er hensiktsmessig, for eksempel der det må tas hensyn til spesielle lokaliteter som viktige naturtyper eller kulturminner.

Hva skal kartet inneholde?

Detaljplankartet må ha egnet målestokk, for eksempel 1:1000 eller 1:5000, som viser plassering av alle komponenter og installasjoner. Dette gjelder blant annet:

 • trasé og mastepunkt for kraftledninger og kabler
 • plassering av transformatorbygg/-stasjon, koblingsstasjon og servicebygg
 • riggområde, permanente og midlertidige masselager
 • masseuttak
 • permanente og midlertidige anleggsveier
 • trasé for terrengtransport (kjørespor), både eksisterende og nye 

For noen anleggsdeler vil det være nødvendig med flere detaljer. I slike tilfeller må detaljplankartet deles opp i detaljerte utsnitt for hvert enkelt område. Dersom detaljplankartene blir skrevet ut over flere kartblad, må det lages en kartskisse som viser hvordan de ulike kartbladene ligger i forhold til hverandre.

Under er et eksempel på hvordan en transformatorstasjon kan vises i et detaljplankart.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 2959, "udi": "umb://media/b78cb0f28c444d09a8f22189aa53a5fe", "image": "/media/4syizn0e/skjermbilde-2023-02-02-111442.jpg", "caption": "Eksempel på detaljplankart for transformatorstasjon (Kilde: Statnett)" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Eksempel på detaljplankart for transformatorstasjon (Kilde: Statnett)

Detaljplankartet må også vise restriksjonsområder som for eksempel:

 • viktige naturtyper og arter
 • verneområde
 • kulturminne
 • naturfare
 • viktige friluftslivsområder
 • drikkevann
 • reindrift
 • andre områder som er aktuelle fra konsekvensutredningen/konsesjonen eller i registrerte databaser

Under er et eksempel på hvordan restriksjonsområder kan vises i et detaljplankart.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 2958, "udi": "umb://media/77c299d814e745938b943d184cf5e6f4", "image": "/media/10mne35h/skjermbilde-2023-02-02-110808.jpg", "caption": "Eksempel på detaljplankart for ledning med restriksjonsområde (Kilde: Statnett)" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Eksempel på detaljplankart for ledning med restriksjonsområde (Kilde: Statnett)

Tegninger av transformatorbygg

Detaljplanen må inneholde målsatte (1:100) fasadetegninger og plan- og snittegninger som viser materialbruk, fargevalg og overgang til tilgrensende terreng for service- og transformatorbygg og eventuelle andre bygg. 

For permanente anlegg som blant annet transformatorbygg ønsker NVE også at eventuell ny eiendomsutforming kartfestes. Konsesjonæren må selv søke kommunen om oppretting av ny eiendom dersom det må opprettes ny matrikkelenhet. 

Sensitive kartdata som skal unntas offentligheten

Sensitive opplysninger om naturmangfold og kraftsensitiv informasjon må tas inn i kart som kan unntas offentligheten, og skal derfor legges som eget vedlegg.

Les mer om sensitive opplysninger om naturmangfold her: Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata (Miljødirektoratet M-606/2016).