Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

2. Oppfølging av konsesjonen

Det må redegjøres for hvordan forhold som har hatt særlig fokus i konsesjonsbehandlingen er tatt hensyn til i detaljplanen. Videre må detaljplanen inneholde en oversikt over vilkårene som er satt i konsesjonen.

Gjennomgang av konsesjonsvilkår og styrende forutsetninger

I anleggskonsesjonen er det satt vilkår til tillatelsen. Vi ønsker at vilkårene presenteres i en tabell, som vist under, der det fremgår hvor i detaljplanen man kan lese mer om vilkåret. Gjennomgangen av vilkårene vil også synliggjøre spesielle hensyn som må tas i bygge- og driftsfase. 

Dersom det i NVEs "Bakgrunn for vedtak" er omtalt andre viktige forhold som har vært viet spesiell oppmerksomhet i konsesjonsbehandlingen (men som det ikke er satt egne vilkår om i konsesjonen), bør det også redegjøres for slike forhold i dette kapitlet. 

Tabell: Eksempel på tabell med oversikt over relevante konsesjonsvilkår. Tabellen må tilpasses den enkelte sak
Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i detaljplanen
Vilkår 1: Varighet av tiltaket Konsesjonen gjelder til x Ikke relevant
Vilkår 2: Fornyelse Om fornyelse av konsesjonen Ikke relevant
Vilkår 3: Bygging Anlegget skal være satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon Fremdriftsplan, kap. x
Osv.    
Vilkår 10: Detaljplan

Beskrivelse av innhold i vilkåret.

Eksempler på spesielle forhold som kan være nevnt i kulepunkt:

  • Tiltak for å minimere virkninger av riggplasser på dyrket mark
  • Hvordan hul eik skal ivaretas under anleggsarbeidet
  • Osv. 

 

 

 

Kap. x: Etablering av riggplasser

 

Kap. x: Ivaretagelse av miljøverdier i anleggsfase

Vilkår om involvering

Gjennom vilkår i konsesjonen er det bestemt at detaljplanen skal utarbeides i kontakt med aktuell(e) kommune(r), grunneiere og rettighetshavere som tiltaket har virkninger for i større eller mindre grad. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om detaljplanen, og om virkningene tiltaket har for den enkelte, før planen blir sendt til NVE for godkjenning. Involvering kan for eksempel være møte, befaring eller skriftlig uttalelse. 

Dersom tiltaket berører mange grunneiere og rettighetshavere

Ved bygging av nye kraftledninger kan det være flere hundre grunneiere og rettighetshavere som blir berørt av bygging av tiltaket i større eller mindre grad. Dialogen med grunneiere og rettighetshavere bør stå i forhold til de virkningene som tiltaket har for den enkelte. For eksempel bør konsesjonær ha mer dialog med et reinbeitedistrikt der tidspunktet for anleggsarbeid har stor betydning, enn med en grunneier som er mindre berørt av tiltaket. 

Andre som bør involveres 

Statsforvalteren må involveres dersom tiltaket kan ha virkninger for viktige naturverdier, og dette ikke er avklart fullt ut i konsesjonsbehandlingen. Det samme gjelder kontakt med fylkeskommunen dersom tiltaket kan komme i konflikt med kulturminner. I tillegg bør andre relevante myndigheter, som Statens vegvesen og Sametinget, involveres dersom det er relevant i saken.  

Krav til beskrivelse i detaljplanen 

Hvordan prosessen med involvering har vært, skal beskrives i detaljplanen. Dette kan gjerne gjøres i en tabell, som vist under.

Om å unnlate høring

Dersom konsesjonær mener at dialogen med relevante parter kan erstatte behovet for høring av detaljplanen, må det innhentes skriftlige uttalelser som legges som vedlegg til detaljplanen. Det bør fremgå av uttalelsene at partene ikke har behov for å få detaljplanen på høring.  

Les mer om høring og krav i forvaltningsloven på NVEs nettsider.

Tabell: Beskrivelse av involvering ved utarbeidelse av detaljplan
Hvem Type involvering (møte, befaring, skriftlig uttalelse) Dato Ev. referanse til vedlegg i detaljplanen (dersom relevant)
Kommunen(e)      
Grunneiere, jf. konsesjonsvedtaket      
Andre med rettigheter i området, jf. konsesjonsvedtaket      

Nye med rettigheter i området, jf. endringer i planleggings- og byggefase

     
Reindrift      

Statsforvalteren

     
Fylkeskommunen      

Sametinget

     

Mattilsynet

     

Luftfartstilsynet

     

Statens vegvesen

     

Kystverket

     

(lista er ikke uttømmende)