Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

4. Oppdatert kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk

Kunnskapsgrunnlaget fra konsesjonen skal gjennomgås ved utarbeidelse av detaljplanen. Dersom det foreligger ny kunnskap, skal dette fremgå av detaljplanen. Videre er konsesjonær ansvarlig for at tiltaket er avklart mot annet lovverk.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Uavhengig av om konsesjonen er av gammel eller ny dato, må konsesjonæren sørge for at detaljplanen er basert på et oppdatert og dekkende kunnskapsgrunnlag. Dette er i tråd med forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven § 8 og forskrift om konsekvensutredninger § 28. 

Ny kunnskap kan for eksempel avdekkes i dialog med kommuner, grunneiere, rettighetshavere eller andre. Alle temaer som er beskrevet i konsesjonssøknaden, konsesjonen og konsesjonens "bakgrunn for vedtak" må gjennomgås ved utarbeidelse av detaljplanen. Dersom det foreligger ny kunnskap skal dette fremgå av detaljplanen.

Her følger en liste med eksempler på temaer som kan være behandlet i konsesjonen, og hvor det må undersøkes om det foreligger ny kunnskap:

 • naturmangfold
 • naturfare
 • friluftsliv
 • drikkevann
 • kulturminner
 • reindrift
 • landbruk
 • vassdrag og kantvegetasjon

Krav etter annet lovverk

Selv om det er gitt konsesjon etter energiloven, er konsesjonæren ansvarlig for at tiltaket er avklart mot annet lov- og regelverk. For eksempel er det konsesjonæren sitt ansvar å sørge for at tiltaket er avklart etter kulturminneloven eller forurensningsloven. Erfaringsvis er det stor variasjon i saksbehandlingstid hos for eksempel Statsforvalter og fylkeskommune, og NVE anbefaler derfor at det opprettes tidlig kontakt med relevante myndigheter for å avklare videre prosess. 

Ved behandling av detaljplanen krever ikke NVE i utgangspunktet at det fremlegges dokumentasjon på at det er innhentet tillatelser fra andre myndigheter. Men for å sikre god koordinering av tiltaket mot andre myndigheter, skal detaljplanen inneholde informasjon om hvordan krav fra andre myndigheter blir ivaretatt.

Dette gjelder blant annet:

 • forurensingsloven
 • kulturminneloven
 • naturmangfoldloven
 • reindriftsloven
 • vegloven
 • havne- og farvannsloven
 • luftfartsloven
 • motorferdselloven 

Krav til sikring

For transformatorstasjoner må kravene til sikring i kraftberedskapsforskriften følges. 

Bruk av veier

Bruk av veier reguleres hovedsakelig av vegloven med forskrifter og vegtrafikkloven med forskrifter. Ved omfattende transport på offentlig vei må forhold som veistandard, behov for utbedringer, skilting og trafikksikringstiltak avklares med den som eier eller er ansvarlig for veien (vegmyndigheten). 

Ferdsel/transport i ledningstraseen

Konsesjonær har i medhold av konsesjonen rett til å ta seg frem langs ledningen. Konsesjonær må likevel forholde seg til krav i blant annet motorferdselloven og til grunneier sine rettigheter. Videre kan det være nødvendig med dispensasjon fra verneforskrifter etter naturmangfoldloven. Trasé for kjørespor skal vises på kart.

lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det gitt rettigheter til motorferdsel direkte i loven § 4. 

Se også Miljødirektoratets veileder om regler for motorferdsel i utmark