Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

5. Beskrivelse av anlegget

I dette kapitlet skal arealbruk presenteres. Videre skal kapitlet gi en mer utfyllende beskrivelse av anleggsdeler (permanent arealbruk) og eventuelle andre permanente tiltak. Tekst, kart og figurer skal sammenstilles slik at de gir en presis og lettfattelig beskrivelse.

Arealbruk

Arealbruken knyttet til bygging av anlegget kan presenteres i en tabell. Tabellen bør oppsummere all arealbruk, både permanent og midlertidig ("hjelpeanlegg").

Mer utfyllende beskrivelser av permanente anleggsdeler og øvrige permanente tiltak, som for eksempel omlegging av bekk (dersom slike tiltak er behandlet i konsesjonssaken), kan presenteres i kapitlet om "Anleggsdeler og permanente tiltak". 

Midlertidig arealbruk, som for eksempel etablering av "hjelpeanlegg" som riggområder, kan omtales nærmere i neste kapittel om "Beskrivelse av anleggsarbeidet".

Tabell: Presentasjon av anleggsdeler og oversikt over omtrentlig arealbruk
Anleggsdel/komponent Beskrivelse Størrelse arealbeslag m(dersom relevant) Permanent/midlertidig
Koblingsanlegg Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå x          x m2 Permanent
Transformatorer To stk. 132/22 kV transformatorer           -       -
Adkomstvei Ca. 200 m lang vei, bredde 6 m          x m2 Permanent
Riggområde(r) 2 riggområder          x m2 Midlertidig
Stasjonsområde Stasjonsområde tomt          x m2 Permanent
Osv.      

Anleggsdeler og permanente tiltak

Plasseringen av anleggsdelene må være lik som i konsesjonen, men i detaljplanen skal detaljene rundt utformingen beskrives og eventuelt avklares.

Permanente anleggsdeler beskrives i tekst, kombinert med nødvendige målsatte plan- og snittegninger, eventuelt perspektivskisser/fotomontasjer, slik at det er lett å sette seg inn i hva som er planlagt. For utfordrende områder kan det være nødvendig med ytterligere dokumentasjon (3D-tegninger/perspektivskisser/fotomontasjer) som viser situasjonen før og etter.