Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

3. Endringer fra konsesjonen

Eventuelle endringer fra konsesjonen må komme tydelig frem i detaljplanen. Her gis det eksempler på hvilke endringer fra konsesjonen som er konsesjonspliktige, og hvilke endringer som kan behandles gjennom detaljplanen.

Krav til detaljplanen

Den planlagte arealbruken må være i samsvar med de vilkårene og forutsetningene som fremgår av konsesjonen med tilhørende kart, NVEs notat "Bakgrunn for vedtak" og eventuelle klagevedtak fra Energidepartementet.

Konsesjonen fastsetter i hovedsak spenningsnivå, trasé, permanent arealbruk til hoved- og hjelpeanlegg og om det skal bygges kabel eller ledning. 

Endringer som kan behandles gjennom detaljplan

Det kan gjøres mindre justeringer av for eksempel kraftledningstrasé og traseer for veier i detaljplanen, forutsatt at endringen(e) er innenfor rammen til konsesjonen. Dersom en endring medfører nye virkninger for miljø og samfunn, skal dette alltid beskrives selv om en endring ikke blir vurdert som konsesjonspliktig.

Eventuelle endringer i arealbruk sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsesjonen må komme tydelig frem i detaljplanen. Endringene kan gjerne presenteres i en tabell, som vist under. 

Tabell: Endringer fra konsesjon til detaljplan
Tema (spesifiserte i konsesjonen) Hva konsesjonen sier Hva notatet "Bakgrunn for vedtak"/NVE sin innstilling til ED sier Endringer sammenlignet med konsesjonen
Trasé Vise til kart som illustrerer endringene    
Linje      
Sjøkabel      
Jordkabel      
Veier      
Riggplass      
Masselager      
Masseuttak      
Areal transformatorstasjon      
Bygg transformatorstasjon      
(lista er ikke uttømmende)      

Konsesjonspliktige endringer

Som hovedregel vil det være behov for konsesjonsbehandling ved endringer eller tiltak som medfører vesentlige virkninger for allmenne og private interesser, som ny arealbruk. Ny arealbruk kan både være utvidelser eller helt ny arealbruk.

Hva som regnes som vesentlige virkninger vil bero på en konkret vurdering, der inngrepets størrelse og interesser som berøres tas i betraktning. Les mer om hvilke tiltak som krever konsesjonsbehandling.

Dersom en endring vurderes å være konsesjonspliktig, betyr det at konsesjonæren må sende inn en søknad om endring av konsesjonen. Les mer om behandlingsprosess for nettanlegg.

Konsesjonspliktige endringer kan for eksempel være:

  • traséjusteringer
  • nye permanente veier
  • nye permanente massetak eller masselager
  • utvidelse/flytting/justering av areal for transformatorstasjon
  • nedgraving av toppline
  • endret spenning for kraftledning eller transformator
  • endring fra linje til kabel eller omvendt