Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

1. Innledning i detaljplanen

Som innledning i detaljplanen skal de store linjene i prosjektet presenteres. Videre skal anlegget, konsesjonæren og organisering beskrives.

Beskrivelse av prosjektet

Presentasjon av saken

Innledningen skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet. Dette inkluderer blant annet hvor i landet anlegget ligger, og hva slags type anlegg som skal bygges. Beskrivelsen skal skrives slik at mottakerne av detaljplanen enkelt kan forstå saken. I innledningen skal det være et oversiktskart over anlegget som skal bygges. Kartet skal inkludere stedsnavn som det refereres til i teksten. Les mer om krav til kart her

Bakgrunn for saken

Her skal det kort redegjøres for konsesjonsprosessen og hva som er begrunnelsen for konsesjonen. Herunder skal det opplyses om dato for konsesjonssøknad, dato for konsesjonsvedtak (inkludert NVEs referanse til konsesjonen), i tillegg til opplysninger om eventuell klagebehandling av konsesjonsvedtaket. 

Detaljplanens formål og virkeområde

I dette kapittelet skal dere skrive en kort omtale av formålet med detaljplanen og detaljplanens virkeområde.

Fremdriftsplan

Detaljplanen skal inneholde en realistisk fremdriftsplan for anleggsarbeidet.

Anlegget, konsesjonæren og organisering

Vi ønsker at informasjonen presenteres i en tabell, som vist under. 

Tabell: Eksempel på tabell med nøkkelinformasjon. Tabellen tilpasses rollene som er kjent på det tidspunktet detaljplanen sendes til NVE for behandling 

Navn på tiltaket:

 

Kommune(r):

 

Fylke:

 

Navn og NVEs referanse på konsesjonen:

 

Innhold i konsesjonen:

Kort beskrivelse av tekniske spesifikasjoner/hovedkomponenter

Konsesjonær

Navn: Telefon og e-post:
Kontaktperson: Telefon og e-post:

Organisasjonsnummer

 

Adresse

   
   
Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Telefon og e-post:
Prosjektleder byggefase: Telefon og e-post:
Byggeleder: Telefon og e-post:
Grunneierkontakt: Telefon og e-post:
Fagkompetanse miljø: Telefon og e-post:
Fagkompetanse landskap: Telefon og e-post:
Fagkompetanse skogrydding: Telefon og e-post:

Eiendomsforhold

Detaljplanen skal gi en kortfattet beskrivelse av eiendomsforhold, for eksempel beskrive om det er inngått minnelig avtale med grunneier(e) eller opplyse om status for prosess med å skaffe nødvendige rettigheter til grunn. 

Rett til bruk av privat eiendom

En konsesjon er en tillatelse fra myndighetene som gir offentligrettslig rett til å bygge, eie og drive elektriske anlegg. En konsesjon gir likevel ikke konsesjonæren rett til å bygge og drive elektriske anlegg på privat eiendom. Bygging og drift av elektriske anlegg krever derfor avtale med grunneier og rettighetshaver, hjemmel i lov eller vedtak om samtykke til ekspropriasjon.

NVE kan gi samtykke til ekspropriasjon dersom konsesjonær ikke klarer å oppnå minnelig avtale om bruksrett til eiendommer som er omfattet av det elektriske anlegget og tiltaket som skal gjennomføres. Dette forutsetter at tiltaket "tvilløst er til mer gagn enn skade".