Detaljplan for nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

7. Føringer for driftsfasen og internkontroll

Detaljplanen gjelder for både bygging og drift av anlegget. Føringer før driftsfasen skal derfor omtales. Videre skal detaljplanen beskrive konsesjonærens system for internkontroll.

Føringer for driftsfasen

Beskrivelser og føringer gitt i detaljplanen for hvordan anlegget skal bygges, kan også være viktige i driftsfasen til anlegget. Vi ønsker derfor at beskrivelser/føringer som er aktuelle i driftsfasen blir sammenstilt i et eget kapittel. Eksempel på temaer som kan være relevante:

  • Skogrydding
  • Helikoptertrafikk og terrengkjøring
  • Avfall
  • Tilsåing og oppfølging etter anleggsperioden, for eksempel erosjon

I mange tilfeller vil det være eget personell/driftsselskap som overtar ansvaret for anlegget etter at det er ferdig bygget. Det er derfor viktig at det fremgår tydelig av detaljplanen hvilke føringer som gjelder for driftsfasen. System for internkontroll er også viktig i denne sammenheng, se nærmere omtale under. 

Internkontroll for krav til miljø og landskap

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om
internkontroll for krav til miljø og landskap.

Detaljplanen skal inneholde en beskrivelse av konsesjonæren sitt system for å oppfylle kravene i anleggsfasen, og hvordan dette planlegges for driftsfasen. Se NVEs veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg.

Kravene gjelder hele livsløpet til det elektriske anlegget. Gjennom anleggsfasen tilegner utbygger seg kunnskap om viktige temaer og hensyn knyttet til anlegget, og det er vesentlig at dette overføres til driftsfasen. IK-energi skal blant annet ivareta dette.

Det skal være etablert internkontroll for detaljprosjektering, bygging og drift og frem til anlegget er nedlagt etter energilovforskriften § 3-5 bokstav d.

Sluttrapport

Ved godkjenning av detaljplan for et energianlegg setter NVE vilkår om at konsesjonær skal lage en sluttrapport etter at anlegget er bygget.

Beskrivelse av hva en sluttrapport skal inneholde finnes her