Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Nettutreder

På denne siden finner du en forklaring på hvem som omfattes av begrepet «nettutreder», samt hvilke plikter de har.

§ 3. Definisjoner

(….)

Nettutredning: Samlebegrep for effektprognose, områdestudie og konseptvalgutredning.

Nettutreder: Konsesjonærer med konsesjon etter energiloven § 3-1 til nettanlegg med spenning på minst 47 kV, og aktører som har søkt om slik konsesjon.

Punkt i nettet: Transformatorstasjoner med øvre spenningsnivå på minst 47 kV.

§ 4. Utarbeiding og innlevering av nettutredninger

Nettutrederen skal utarbeide effektprognoser, områdestudier og konseptvalgutredninger.

Nettutrederen skal melde inn og oppdatere nettutredninger og nettiltak til Norges vassdrags- og energidirektorat på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.

(….)

Alle som eier (eller har søkt om) nett på minst 47 kV med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 er definert som nettutreder, og dermed omfattet av alle pliktene i ny forskrift om energiutredninger.

Disse pliktene er:

  1. Utarbeide effektprognoser og legge inn «vanlig forbruk» i PlanNett
  2. Sørge for at alle punkter (stasjoner) i nettet er omfattet av en områdestudie, og at PlanNett er oppdatert med denne informasjonen.
  3. Utarbeide konseptvalgutredninger og registrere disse i PlanNett
  4. Melde inn tiltak i PlanNett

Disse pliktene gjelder uavhengig av om kjernevirksomheten til anleggskonsesjonæren er nettvirksomhet eller produksjon/forbruk. I mange tilfeller vil oppgavene over være av begrenset omfang for sistnevnte anleggskonsesjonærer. Dette er nærmere forklart i teksten under.

Alle de nevnte punktene over kan etter avtale gjennomføres av andre nettutredere, men det er den aktuelle nettutrederen sitt ansvar å inngå denne avtalen og sørge for at punktene faktisk gjennomføres.

Effektprognoser

I første omgang er det bare konsesjonærer som forsyner vanlige forbrukskunder som må melde inn effektprognoser i PlanNett. Produsenter og forbrukere som er nettutredere må kun ha en formening om sin egen effektutvikling i forbruk eller produksjon de neste 20 årene.

Områdestudier

NVE mener det ikke er hensiktsmessig at en områdestudie lages for enkeltpunkter i nettet. Et punkt som eies av en forbruks- eller produksjonskunde bør dermed inngå i en områdestudie av tilgrensende nettutreder eller nettutviklingskoordinator (link). Det er derimot nettutrederen sin plikt å sørge for at punktet inngår i en områdestudie som ikke er eldre enn to år.

Konseptvalgutredninger

Hvis en nettutreder skal gjøre tiltak i nettet som krever anleggskonsesjon, eller som faller inn under noen av kriteriene for å melde inn tiltak, skal det gjennomføres en konseptvalgutredning i forkant av dette. NVE mener det er viktig at utbygging av enkeltanlegg vurderes i sammenheng med nettet førøvrig, og det kan derfor være mest hensiktsmessig at en slik konseptvalgutredning gjennomføres av en større nettutreder eller nettutviklingskoordinatoren for området.

Melde inn tiltak

Forskriften sier at nettutrederen skal melde inn alle nettiltak, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Kriteriene for hvilke tiltak som skal meldes inn finnes på informasjonssiden for tiltak. Forskriften åpner for at nettutviklingskoordinatoren for det aktuelle koordineringsområdet kan melde inn tiltak på vegne av andre.

Ledig nettkapasitet

Det er krav i forskriften om at alle nettutredere skal publisere et anslag på ledig kapasitet i sitt nett, både for tilkobling av produksjon og forbruk. Kravet gjelder også for nettutredere med enkeltpunkt, da en anleggskonsesjon for nettanlegg innebærer tilknytningsplikt for anleggene.

Nettutredere og bruk av PlanNett

Informasjon om nettutredninger og tiltak skal legges inn i PlanNett. Pålogging til PlanNett skjer gjennom denne siden (link).  Selskap som ikke har en bruker i PlanNett, vil få dette av NVE. Hvis du er en nettutreder som vil registrere svært få utredninger og tiltak i PlanNett, bør du vurdere å avtale med nettutviklingskoordinator om å legge inn og oppdatere dette for deg.

Eksempel

Flau Vind AS ønsker å bygge et vindkraftverk og trenger nettilknytning til dette. De vurderer å søke konsesjon for en 132 kV ledning og en produksjonsrelatert transformatorstasjon innad i vindparken.

Forskrift om energiutredninger krever at det gjennomføres en konseptvalgutredning i forkant av tiltaket. Det kan være hensiktsmessig at nettutviklingskoordinator eller tilgrensende nettutreder gjennomfører konseptvalgutredningen, for å også ta hensyn til nettanleggene rundt vindkraftverket. Ansvaret for at KVU-en gjennomføres ligger likevel på vindkraftaktøren.

Hvis konseptvalgutredningen konkluderer med at en produksjonsrelatert radial (ledning) og transformatorstasjon er den beste systemløsningen, må dette meldes inn i PlanNett før det søkes konsesjon. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at dette meldes inn i PlanNett, men forskriften åpner for at dette kan gjøres av nettutviklingskoordinator som gjennomførte KVUen.

Etter at nettanleggene er bygget er det Flau Vind AS sitt ansvar å påse at transformatorstasjonen, samt ledningen er omfattet av en områdestudie som ikke er eldre enn to år. I praksis kan dette skje ved at punktet inkluderes i en eksisterende områdestudie for nettet det tilknyttes.