Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Områdestudie

En områdestudie har som formål å belyse hvilke uløste problemer eller utfordringer som finnes eller forventes i nettet, og som kan gi behov for å vurdere nettiltak. Dette kan også kalles en behovsanalyse. Kravet om å ha gjennomført områdestudier gjelder først fra 1.6.2025.

§ 8. Krav til områdestudier 

Nettutrederen skal sørge for at hvert punkt i eget nett til enhver tid er omfattet av en områdestudie som ikke er eldre enn to år.  

Områdestudien skal identifisere og peke på mulige behov for nettutvikling, og skal inneholde en beskrivelse av: 

 1. eksisterende nett og ledig kapasitet  
 2. forsyningssikkerheten i dagens nett  
 3. tilstand og reinvesteringsbehov i nettet 
 4. mulige begrensninger i fremtidig nettkapasitet basert på effektprognoser   
 5. andre tema som kan ha betydning for behovet for nettutvikling, f.eks. driftsforhold, systemjording og andre energibærere 

Nettutrederen kan ved enighet overlate til tilgrensende nettutredere å utarbeide områdestudier for sine punkter. 

Områdestudier i PlanNett

PlanNett er foreløpig ikke tilrettelagt for å ta imot områdestudier etter beskrivelsen i forskriften. Kravet om å gjennomføre områdestudier vil heller ikke gjelde før 1.6.2025. Vi jobber nå med å utvikle PlanNett slik at det er mulig å ta imot områdestudier.

Hvis noen nettutredere har gjennomført områdestudier og ønsker å legge dette inn i PlanNett, er det mulig å bruke behovskategoriene for å beskrive behovene for området, samt laste opp egne dokument for ytterligere beskrivelser.

Hva er en områdestudie?

En områdestudie skal være en beskrivelse av nettet innen et naturlig avgrenset nettområde. Studien skal først og fremst vurdere tilstand i nettet, og identifisere/belyse eventuelle uløste problemer som finnes eller forventes i nettet, som kan gi behov for tiltak. En områdestudie kan peke på mulige fremtidige nettløsninger, men det er ikke hovedhensikten med studien.

Nettutrederen bestemmer omfanget av området, men det bør være basert på nettmessige forhold og av en viss størrelse for å kunne se sammenhenger Området som omfattes av en områdestudie kan omfatte flere netteiere, og ofte er dette mest hensiktsmessig for å kunne vurdere nettstruktur og behov uten begrensningene til eierskap. Nettutredere som eier enkeltstående anlegg, bør sørge for at anleggene inngår i en områdestudie for et større område.

Alle punkt i nettet skal være omfattet av minst én områdestudie som ikke er eldre enn to år. I grensesnitt mellom flere nettutredere bør disse i fellesskap vurdere om områdestudien skal gå på tvers av eiergrensesnitt.

Krav til innhold i områdestudier

En områdestudie skal som minimum inneholde en overordnet beskrivelse av punktene a-e over. Det er viktig å presisere at dette er minimumskrav til en standardisert områdestudie. Det kan være aktuelt å utarbeide områdestudier med annet fokusområde enn de som skisseres i den standardiserte studien eller at et punkt i nettet inngår i flere områdestudier.

Beskrivelse av eksisterende nett og ledig kapasitet

Områdestudien skal inneholde en beskrivelse av eksisterende nett. Dette kan for eksempel omfatte en beskrivelse av:

 • spenningsnivå
 • effektbalanse
 • type produksjon og forbruk
 • dominerende flyt i nettet
 • systemjording og evt. utfordringer med dette
 • andre driftsmessige utfordringer
 • særegne forhold for nettet i området, som f.eks. naturpåkjenninger
 • nettmessige forhold av betydning for andre nettnivå innen området, eller for tilgrensende nett

Det skal antydes hvor i nettet det kan være ledig kapasitet til nytt forbruk og produksjon, og hovedtrekkene i hva som begrenser kapasiteten bør beskrives. (En oppsummering av oversikten som er regulert etter §15 – ledig kapasitet).

Forsyningssikkerhet i dagens nett

En vurdering av forsyningssikkerheten innebærer en overordnet beskrivelse for hele området, men også en beskrivelse av mulige feilsituasjoner som kan gi langvarige utfall og avbrudd. Det er viktig å kommentere punkter i nettet som er avhengig av lokal produksjon for å sikre tilstrekkelig effektsikkerhet.

Vurderingen av forsyningssikkerhet skal være unntatt offentlighet, og NVE vil legge til rette for at PlanNett skal kunne skjule denne informasjonen.

Tilstand og reinvesteringsbehov i nettet

Områdestudien skal gi en oversikt over den generelle tilstanden i nettet for det aktuelle området. Studien bør for eksempel gi en oversikt over nettanlegg som kan ha behov for reinvestering de neste 10-20 årene.

Mulige begrensninger i fremtidig nettkapasitet basert på effektprognoser

Basert på effektprognosene skal det gis en oversikt over hvilke deler av nettet som kan få begrenset kapasitet.

Resultatene av studien

Basert på funnene i områdestudien skal det pekes på hvor i nettet det kan være behov for å gjennomføre nettiltak1. Områdestudien skal ikke konkludere rundt hvilke nettiltak som skal gjennomføres uten at dette er utredet nærmere i en konseptvalgutredning. Områdestudien kan derimot peke på flere mulige fremtidige nettløsninger, og tiltak som er under planlegging eller bygging.

1 Nettiltak inkluderer både bygging av fysisk nett, men også andre driftstiltak for å øke kapasiteten eller forlenge levetiden.