Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Effektprognoser

Forskriften stiller krav om at det skal utarbeides effektprognoser for all type forbruk, men i første omgang vil PlanNett bare være tilrettelagt for å legge inn prognoser for "vanlig forbruk og produksjon". Nettutrederne må allikevel utarbeide effektprognoser for all forbruk og produksjon for å kunne gjøre gode vurderinger av behovet for nettutvikling. Kravet til effektprognoser gjelder fra 1. juni 2024, og fristen for å legge dette inn i PlanNett er 1. august.

§ 7. Krav til effektprognoser 

Nettutrederen skal utarbeide effektprognoser for kapasitetsbehov for sine nettanlegg basert på anslag for effektproduksjon og effektforbruk. Effektprognosene skal ha et tidsperspektiv på minst 20 år. 

Nettutrederen skal sørge for at det foreligger en effektprognose som ikke er eldre enn to år, for hvert punkt i eget nett. 

Nettutrederen skal oppdatere effektprognosene uten ugrunnet opphold når det oppstår vesentlige endringer i etterspørsel etter nettkapasitet. 

Nettutrederen kan ved enighet overlate til tilgrensende nettutredere å utarbeide effektprognoser for sine punkter. 

Effektprognoser for vanlig forbruk i PlanNett

«Vanlig forbruk» eller «vanlig kunde» defineres som kunder med avtalt kapasitet på under 1 MW. Det er forbruket til disse kundene som i første omgang skal meldes inn i PlanNett.  Den viktigste hensikten med beregning av effektprognoser for vanlig forbruk i PlanNett, er at regionalnettselskapene og Statnett skal vite hvilket forbruk de må reservere til «vanlige kunder». Dette er kunder som ikke skal behøve å måtte vente på tiltak i regional- og transmisjonsnett før de får nettilknytning. Det er derfor svært viktig å ha kontroll på dette forbruket. Videre er det lettere å utforme en felles metodikk for prognosering av dette forbruket, sammenlignet med større forbruk.

Innmelding av effektprognoser for vanlig forbruk i PlanNett skjer i praksis ved at eier av transformatorstasjon, legger inn vanlig forbruk og produksjon for stasjonen. Det er den høyeste lasten som har inntruffet i samme time for alle stasjoner i eget nett i løpet av de siste tre årene, som skal meldes inn. Videre er det kun bruttoforbruket til vanlig forbruk og produksjon som skal registreres (< 1 MW), slik at forbruket til andre kunder må trekkes fra.. Deretter vil prognosen for vanlig forbruk beregnes og temperaturkorrigeres automatisk for de neste 20 årene. I PlanNett vil det være en sammenkobling mellom stasjoner i regional- og transmisjonsnettet, slik at forbruket i regionalnettet aggregeres til transmisjonsnettet etter fordeling fra «Norgesmodellen». Mer informasjon om hvilke tall som skal inn og hvordan disse registreres, får du ved å logge deg inn på PlanNett og gå videre til modulen for effektprognoser. Modulen åpnes for bruk i mai 2024.

Effektprognoser for annet forbruk

Foreløpig er PlanNett kun tilrettelagt for å legge inn og beregne «vanlig forbruk», med begrunnelsen over. Det er fortsatt viktig å lage prognoser for annet forbruk, for å vite hvilket forbruk som skal legges til grunn for utredninger og dimensjonering av nytt nett. Disse prognosene må nettutrederne selv lage egen oversikter over, og skal ikke meldes inn til NVE/PlanNett. NVE kan riktignok føre tilsyn med at dette er gjort, etter bestemmelsene i forskriften som er gjengitt over.

NVE jobber med å utvikle en modul for prognoser utover vanlig forbruk, for å synliggjøre dette forbruket i PlanNett. Her vil data fra tilknytningsregisteret være en sentral kilde til informasjon for å bygge prognoser for hvert enkelt regional- og transmisjonsnettspunkt. Vi jobber også med å kunne allokere fremtidig forbruk og produksjon til fremtidige stasjoner.

Det skal lages effektprognoser for de neste 20 årene

Tidshorisonten for prognosene for effektproduksjon og -forbruk skal være 20 år. Det kan være utfordrende å lage effektprognoser for så lang tid framover, men et estimat kan være et godt utgangspunkt for nettutredninger og analyser. Betraktninger om for eksempel økt elektrifisering eller ønske om industriutvikling bør med i en fremtidig prognose, siden det tilsier at det kan være viktig å tilrettelegge for et kommende høyt forbruk. Som skrevet i avsnittet over vil PlanNett automatisk beregne effektprognosene for alminnelig forbruk.

Effektprognosene skal være på stasjonsnivå

Forskriften stiller krav til at effektprognosene skal lages for hvert punkt (transformatorstasjon) i nettet. En viktig grunn til dette er at det kan være et nyttig verktøy for å se på fremtidig effektbehov i utvalgte områder, og ikke bare for ett utredningsområde som helhet. En annen grunn er at vi ser at effektprognoser er informasjon som kan være fordelaktig å systematisere i PlanNett.

Nettutredere skal aktivt avdekke behov for nettkapasitet

En åpenbar hovedkilde til å lage gode effektprognoser er tilknytningshenvendelser som nettselskapene får. I tillegg til disse henvendelsene mener vi at nettutredere også skal gjøre aktive forsøk på å avdekke behovet for nettkapasitet gjennom kontakt med lokale og regionale planmyndigheter. Dette kan blant annet være informasjon om planlagt næringsutvikling, arealplaner, og kommunenes og andre aktørers planer for klimaomstilling og elektrifisering.

Det kan også være nyttig at nettutredere holder seg oppdatert rundt planer for utbygging av fjernvarme, da dette kan ha betydning for behovet for nettkapasitet. Vi ønsker ikke å legge noen føringer på hvem som skal ha den direkte kontakten med kommunene, men det kan være fornuftig at det er områdekonsesjonær som videreformidler informasjon til eiere av regionalnett, i de tilfeller dette ikke er samme aktør.