Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Utarbeiding og innlevering av nettutredninger og tiltak

Denne siden beskriver hvordan nettutredninger skal utarbeides og hvordan de skal leveres.

§ 4. Utarbeiding og innlevering av nettutredninger

Nettutrederen skal utarbeide effektprognoser, områdestudier og konseptvalgutredninger.

Nettutrederen skal melde inn og oppdatere nettutredninger og nettiltak til Norges vassdrags- og energidirektorat på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.

Nettutrederen skal sørge for at nettutredningen bygger på et forsvarlig grunnlag. (…)

Nettutredninger og tiltak skal meldes inn i PlanNett

Forskriften sier at det er nettutrederen som skal utarbeide nettutredninger, samt melde inn tiltak. Dette skal meldes inn på den måten NVE bestemmer, som p.t. er gjennom plattformen PlanNett (link).

Forskriften åpner for at tilgrensende nettutreder og/eller nettutviklingskoordinator kan både utarbeide og melde inn på vegne av andre, etter gjensidig avtale.

Hva er forsvarlig grunnlag?

Kravet om at nettutredningene skal bygge på et «forsvarlig grunnlag», innebærer for det første at nettutrederen må gjennomføre de undersøkelsene og analysene som er nødvendig for å sørge for tilstrekkelig kvalitet på utredningene. Videre må nettutrederen involvere relevante aktører og interessenter i utredningsarbeidet, og gi disse anledning til å gi innspill, i den grad det er behov for det.

Hva som er tilstrekkelig for å oppfylle kravet om «forsvarlig grunnlag», vil variere ut ifra nettutredningens karakter og omfang, og nettutrederen må selv vurdere hva som er tilstrekkelig i det enkelte tilfellet. Kravet til forsvarlig grunnlag innebærer for eksempel at Statsforvalteren bør involveres hvis tiltaket berører naturvernområder, eller at Sametinget skal involveres ved utarbeidelsen av en konseptvalgutredning, hvor aktuelle konsept omhandler tiltak som vil berøre samiske interesser.

Nettutredninger og inntektsregulering

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) er i gang med å utrede om tidlig fase nettutredninger skal få full kostnadsdekning i inntektsreguleringen. RME vil komme tilbake til hvordan en slik ordning skal utformes, og vil også involvere bransjen i dette arbeidet. For at nettselskapene skal være forberedt på en eventuell rapportering av tidlige utredningskostnader, ber RME om at selskapene fra 2024 holder oversikt over kostnader knyttet til de tidlige utredningstrinnene og på prosjektnivå.