Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Tiltak

Når det er bestemt at et nettiltak skal gjennomføres, skal tiltaket registreres og oppdateres i PlanNett.

§ 10. Krav til innmelding av tiltak 

Nettutrederen skal melde inn alle nettiltak, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Innmeldingsplikten oppstår når planleggingsfasen for tiltaket starter. 

Innmeldingen skal inneholde: 

  1. beskrivelse av hva som skal gjennomføres, inkludert behov og begrunnelse
  2. kostnadsanslag
  3. geografisk kartfesting
  4. fremdriftsplan
  5. status for fremdrift
  6. nettutrederens kontaktinformasjon
  7. informasjon om eventuelle involverte nettselskap

Nettutrederen skal uten ugrunnet opphold oppdatere innmeldingen av tiltak ved endringer i opplysningene i annet ledd bokstav a-g. Vesentlige endringer i kostnadsanslag eller fremdriftsplan skal begrunnes. 

Hva er et tiltak?

Når et selskap har besluttet et konsept fra en KVU, går konseptet over til tiltaksfasen. Denne fasen innebærer planlegging av det konkrete tiltaket, konsesjonsbehandling for det som er søknadspliktig, gjennomføring (bygging), idriftsettelse og overlevering av prosjektet til driftsdelen av nettselskapet. Planleggingsfasen er den første delen av tiltaksfasen og varer frem til gjennomføringsfasen (byggestart). Se nettuviklingsprosessen.

Med «nettiltak» mener vi alle tiltak for å opprettholde eller øke kapasiteten i nettet, ikke bare bygging av tradisjonelle nettanlegg som ledninger og transformatorer. Eksempel på dette kan være innføring av overvåking av nettanlegg for å kunne øke nettutnyttelsen uten at dette går utover det som anses som driftsmessig forsvarlig. Rivning skal også meldes inn.

Hvilke prosjekt kan samles som et tiltak?

Et nettiltak i PlanNett kan kun inneholde tiltak som har felles fremdriftsplan. Felles fremdriftsplan betyr at de har felles konsesjonssøknad, gjennomføres i samme utbyggingstrinn, og skal spenningssettes til samme tid. Nettutrederen står fritt til å dele opp interne prosjekter til flere tiltak dersom den ser på dette som hensiktsmessig, selv om de inngår i samme konsesjonssøknad.

Hva skal meldes inn?

I utgangspunktet skal alle nettiltak i regional- og transmisjonsnettet meldes inn i PlanNett, dersom minst ett av punktene under er oppfylt:

  • krever søknad om anleggskonsesjon etter energiloven §3-1
  • øker kapasiteten i nettet med mer enn ca. 5 MW
  • er anleggsbidragsfinansiert

Det er ikke nødvendig å melde inn endringer eller utbygging av internt ledningsnett innenfor et avgrenset industri- eller produksjonsområde (f.eks. planområde for vindkraft). Unntaket er alle transformator- eller kraftstasjoner som er tilknyttet et ledningsnett som går ut av området. Både stasjonen og ledningen skal meldes inn, så lenge det faller inn under kriteriene over.

Registrering i PlanNett

Spesifikke krav som forskriften setter til informasjon om tiltakene (fremdriftsplan, kontaktinformasjon, geografisk stedfesting etc.), dekkes ved å fylle inn de obligatoriske feltene i PlanNett.

Fremdriftsplanen må inneholde årstall for oppstart av planleggingsfase, gjennomføringsfase (byggestart) og avslutningsfase (idriftsatt anlegg).

Endringer i kostnader og fremdriftsplan logges automatisk, men forskriften krever at vesentlige endringer må begrunnes. NVE mener at endring på minst to år i fremdriftsplanen eller en økning i kostnadene på minst 50 prosent, sammenlignet med første gang denne informasjonen ble lagt inn, kan anses som en vesentlig endring.

Oppdatering uten ugrunnet opphold

Forskriften stiller krav til at tiltakene skal oppdateres uten ugrunnet opphold. Det betyr at så snart det foreligger ny informasjon om tiltaket, så skal PlanNett oppdateres med den nye informasjonen. Hvis det har gått mer enn tre måneder siden tiltaket sist ble oppdatert, ønsker vi at tiltaket skal oppdateres med eksisterende informasjon, for å bekrefte at informasjonen fortsatt gjelder.