Forskrift om energiutredninger

Del denne sidenDel på e-post

Nettutviklingsprosessen

Nettutviklingsprosessen omfatter alle fasene av nettutviklingen, fra det oppstår et behovet for tiltak i nettet undersøkes,. NVE har gjennom dialog med nettbransjen utarbeidet en standardisert nettutviklingsprosess, som blant annet skal gi en felles begrepsbruk og gi en samlet oversikt over de ulike fasene i prosessen.

Nettutviklingsprosessen kan deles inn i to faser

Nettutviklingsprosessen deles grovt inn i utredningsfasen og tiltaksfasen, som igjen er delt inn i flere steg.

  1. Utredningsfasen: Definere hva som er problemet og undersøke hvilke muligheter som finnes for å løse det.
  2. Tiltaksfasen: Gjennomføre valgt tiltak for å løse problemet.

Figuren under viser en grov oversikt over hvilke elementer og prosesser som de ulike fasene består av. De ulike prosessene er også forklart under figuren.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4944, "udi": "umb://media/c736254a50dd450d860e2dc1c2dbb5ad", "image": "/media/jqsdnr43/nettutviklingsprosessen.png", "altText": "Nettutviklingsprosessen" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

I utredningsfasen skal behovet identifiseres, og det skal utredes hvilke tiltak som kan løse disse behovene. Vi deler utredningsfasen inn i tre deler:

  1. Effektprognose: For hvert punkt i nettet skal det utarbeides effektprognoser med en tidshorisont på 20 år. Prognosene er sentrale i vurderingen av behovet for nettutvikling.
  2. Områdestudie: Skal gi en beskrivelse av nettet innen et naturlig avgrenset område. Studien skal belyse nettets tilstand og peke på mulige behov som kan føre til nettiltak.
  3. Konseptvalgutredning: Skal beskrive hvordan behovet fra områdestudien kan løses. Hvilket tiltak som er å foretrekke skal avdekkes gjennom samfunnsøkonomisk analyse.

Tiltaksfasen kan videre deles inn i tre faser:

  1. Planleggingsfasen: Innebærer blant annet prosjektering, og en eventuell konsesjonsprosess, altså alt som må til før man kan starte gjennomføringen (byggingen) av tiltaket.
  2. Gjennomføringsfasen: Denne fasen starter som regel ved byggestart. Videre er prøvedrift og idriftsettelse av anlegget en del av slutten på denne fasen.
  3. Avslutningsfasen: Når anlegget er idriftsatt og det overleveres til driftsdelen av organisasjonen. Fasen er over og prosjektet anses som avsluttet når all dokumentasjon for tiltaket er ferdig.

Hensikten med å standardisere nettutviklingsprosessen

Det er flere grunner til å standardisere nettutviklingsprosessen. En viktig grunn er behovet for mer likhet mellom nettutredere i måten nettutvikling gjøres på. Dette vil være lettere å oppnå ved å følge en standardisert prosess med krav til både innhold og rekkefølge. Prosessen vil også bidra til å sikre at de tiltakene som gjennomføres, er de mest samfunnsøkonomisk rasjonelle.

Prosessen legger opp til en mer kontinuerlig informasjonsutveksling, noe som vil gi bedre og mer oppdatert oversikt over nettutviklingen. At prosessen digitaliseres kan bidra til en raskere nettutvikling, og gjøre det enklere å koordinere planer på tvers av ulike nettutredere og andre aktører. Dette vil også gjøre nettutviklingen mer transparent.

Nettutviklingsprosessen som er beskrevet er basert på den standardiserte prosessen til Prosjektveiviseren.