NVEs veileder for sikkerhet mot fjellskred

Del denne sidenDel på e-post

NVEs veileder for sikkerhet mot fjellskred

Endringslogg Publisering av veilederen
Veilederen går gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sin håndtering av fjellskred i Norge knyttet til kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.

Bakgrunn

Denne veilederen går gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sin håndtering av fjellskred i Norge knyttet til kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.

Med fjellskred menes når store fjellmasser løsner, fra 100 000 kubikkmeter til flere millioner. Slike skred kjennetegnes med lange skredutløp og med at de ofte utløser flodbølger som kan gi store skader og tap av mange liv.

Erfaringene fra Norge og andre land er at fjellskred så godt som alltid har fulgt langvarige forstadier på flere år eller tiår med sakte bevegelser som øker over noen uker eller måneder fram mot et skred. Ved å overvåke disse bevegelsene kan vi varsle om fjellskred.

NVE har det nasjonale ansvaret for å håndtere risikoen knyttet til fjellskred i Norge. Kartlegging av ustabile fjellpartier og risikoklassifisering utføres av Norges geologiske undersøkelse (NGU) på oppdrag for, og i samarbeid med NVE. NVE overvåker de mest utsatte ustabile fjellpartiene og varsler om endringer i farenivået til sentrale beredskapsmyndigheter. Krav til sikkerhet for fjellskred med sekundærvirkninger er gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Hvis overvåking, beredskap og arealplan tilfredsstiller kravene i TEK17 § 7-4, kan kommunen tillate at det bygges ut innenfor noen typer faresoner knyttet til fjellskred.

Denne veilederen oppsummerer dagens kunnskapsgrunnlag og forvaltningspraksisen for NVEs håndtering av fjellskred i Norge. Den erstatter NVEs rapport 77/2016 Fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti og oppdaterer og utfyller kapittel 3 om det geofaglige grunnlaget for beredskap mot fjellskred i rapport 44/2015 Nasjonal beredskapsplan for fjellskred.

Endringslogg

Publisering av veilederen