Utforming av melding om nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Praktisk informasjon

Denne siden gir informasjon om veilederen samt praktisk informasjon om innsending av melding til NVE og forventet saksbehandlingstid.

Om veilederen

Denne veilederen skal tydeliggjøre kravene til hvordan søker/konsulenter skal utforme meldinger og forslag til utredningsprogram iht. forskrift om konsekvensutredninger og NVEs krav. Dette skal gi en mer effektiv saksbehandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Veilederen gir også informasjon som kan være nyttig for høringsinstanser eller andre som er involvert i konsesjonsbehandlingen. 

Veilederen gjelder for kraftledningsanlegg som skal behandles etter energiloven. For tiltak som (i tillegg) skal behandles etter havenergiloven og/eller petroleumsloven kan det stilles krav som ikke dekkes ved å følge veilederen. 

I veilederen finnes informasjon bl.a. om: 

  • krav til innholdet i meldingen og utredningsprogrammet 
  • behandlingsprosess for melding og konsekvensutredning 
  • hvordan meldingen skal sendes til NVE
  • hvordan grunneiere/rettighetshavere skal informeres 

Veilederen er en revisjon av "Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg" (NVE-veileder nr. 5/2016). 

Spørsmål til denne veilederen 

Spørsmål til denne veilederen kan sendes NVE på epost til nettkonsesjoner@nve.no eller på telefon 22 95 90 55 (telefontid kl. 9-12 alle hverdager). 

Innsending av melding til NVE

Meldinger om kraftoverføringsanlegg sendes digitalt til nve@nve.no.

Meldingen skal være en egen pdf, og alle vedlegg skal være separate og i pdf-format. Vi ber om søkbare pdf-filer, og ikke scannede versjoner. Det skal også sendes shapefiler som viser meldte og andre vurderte alternativer (se nærmere krav under). 

Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB, og store filvedlegg bør deles der dette er hensiktsmessig.

Søker skal så langt som mulig gjøre dokumentene tilgjengelig på sine nettsider.

Sensitive opplysninger skal ikke offentliggjøres. Se nærmere krav under.

Behandling av sensitive opplysninger

Informasjon unntatt offentlig innsyn presenteres i separate vedlegg som merkes og passordbeskyttes iht. gjeldende krav. Dette gjelder bl.a. sensitive artsdata og kraftsensitiv informasjon.

Nærmere informasjon finnes under Praktisk informasjon NVE-veileder for konsesjonssøknad nettanlegg.

Krav til shapefiler 

Det skal utarbeides shapefiler for meldte og vurderte alternativer. Disse skal sendes til NVE samtidig med meldingen og tilfredsstille følgende krav:  

  • Type: polyline. 
  • Georeferert med datum: UTM/ETRS 1989 Zone 33N. 
  • Linjeobjektene skal være naturlig oppdelt, eksempelvis fordelt som alternativ, sjøkabel/jordkabel/luftledning etc. Dersom f.eks. kun ett luftledningsalternativ er omsøkt, skal shapefilen bestå av ett linjeobjekt.  
  • Navnet på shape-filen må ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. 
  • Shape-filene skal ligge i en komprimert mappe (zip e.l.).

Merk at en shape-fil er en samlefil som består av flere filer som alle må oversendes (.shp, .shx, .dbf m.fl.).

Saksbehandlingstid og prioritering av saker

NVEs prioritering av saker og forventet behandlingstid for ulike sakstyper er beskrevet her: Saksbehandlingstid og prioritering - NVE

I tillegg til den forventede behandlingstiden som angitt kommer ev. tid til behandling hos Olje- og energidepartementet, enten ved behandling av klage på NVEs vedtak eller ved behandling av NVEs innstilling.

Ettersom konsesjonsbehandlingen ofte vil være tidkrevende, bør meldinger og søknader sendes inn i god tid før anlegget planlegges påbegynt.

Det gjøres oppmerksom på at tiltaket, herunder bygningsmessige arbeider, ikke kan påbegynnes før tillatelse etter energiloven er gitt. Dette følger av energiloven § 1-3.