Utforming av melding om nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Om melding og konsekvensutredning

Endringslogg 06.02.2024. Underkapitlet "Hva er en melding?" er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.
Her gis en kort beskrivelse av hva melding og konsekvensutredning er, og når dette kreves for kraftledningsanlegg.

Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning iht. kravene i forskrift om konsekvensutredninger er en særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene som vil komme av et tiltak eller en arealplan.

Hensikten med konsekvensutredningen er å vurdere og beskrive virkningene som tiltaket vil få for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse virkningene tas hensyn til ved planlegging av tiltaket, og når det tas stilling til om, og ev. på hvilke vilkår tiltaket skal gjennomføres.

Bestemmelser om konsekvensutredninger for tiltak som skal behandles etter energiloven finnes i plan- og bygningsloven kapittel 14, og i forskrift om konsekvensutredninger.

Det er krav om konsekvensutredning for alle kraftledninger som krever anleggskonsesjon etter energiloven. Kravet er hjemlet i KU-forskriftens § 6 første ledd bokstav c og § 7 første ledd avhengig av ledningens spenning og lengde. 

Konsekvensutredningen skal sendes til NVE samtidig med søknaden om anleggskonsesjon som tiltakshaver skal utarbeide iht. kravene i NVE-veileder for konsesjonssøknad nettanlegg

Hva er en melding?

Noen tiltak utløser krav om melding med forslag til utredningsprogram før konsekvensutredning. For kraftledningsanlegg gjelder kravet dersom det skal søkes konsesjon for kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og lengde på mer enn 15 km i ny trasé. Dette inkluderer jord- og sjøkabler. Dette følger av forskrift om konsekvensutredninger § 13 andre ledd.

I meldingen skal søker beskrive tiltaket, det berørte området og mulige konsekvenser for miljø og samfunn. Meldingen skal beskrive relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen. Hvis søker prioriterer et alternativ enten i melding eller søknad, skal dette begrunnes.

Søker skal legge fram et forslag til utredningsprogram som beskriver aktuelle utredninger og metodikk.

Hovedhensikten med melding og utredningsprogram er å avklare hvilke løsninger/alternativer som skal utredes for å dekke et behov, hvilke tema som skal utredes, og hvordan utredningene skal gjennomføres (metode).

Meldingen sendes på offentlig høring som skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet. Samtidig får partene anledning til å komme med uttalelser og innspill til foreslåtte alternativer og temaer som bør konsekvensutredes.

Melding om kraftledninger med forslag til utredningsprogram skal utarbeides iht. krav til innhold og utforming av meldingen i denne veilederen og sendes til NVE.

Utredningsprogrammet for nettanlegg skal dekke kravene til vurdering av behov, samfunnsøkonomisk vurdering og tekniske forhold og virkninger for miljø og samfunn i NVE-veileder for konsesjonssøknad nettanlegg.

Om saksbehandlingen

NVE har definert tre ulike saksganger A, B og C for konsesjonsbehandling av kraftoverføringsanlegg avhengig av type og størrelse på tiltaket. De ulike stegene for hver av saksgangene er beskrevet på NVEs nettsider for konsesjonsbehandling av nettanlegg

Saksgang B og saksgang C  beskriver prosessen for tiltak som krever melding, herunder hvordan grunneiere skal orienteres. Saksgang C gjelder for søknad om kraftledninger med spenning 300 kV eller mer, og lengde over 20 km og som krever konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring jf. forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven. På nettsiden om konsesjonsbehandling framgår det enkelte unntak fra dette. 

Saksbehandlingen etter KU-forskriften utfyller saksbehandlingsreglene i energiloven og prosessene kjøres som en samlet saksbehandling.

Endringslogg

06.02.2024. Underkapitlet "Hva er en melding?" er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.