Utforming av melding om nettanlegg

Del denne sidenDel på e-post

Meldingen

Endringslogg 06.02.2024. Underkapitlet "Disposisjon" er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.
Her gis en beskrivelse av krav til forarbeid før innsending av meldingen og hva meldingen skal inneholde.

Kontakt med relevante myndigheter

Søker skal informere berørte kommuner, statsforvalterens miljøvernavdeling, fylkeskommunens kulturminneavdeling samt ev. samiske kulturminnemyndigheter og arkeologisk museum for kulturminner i sjø om planene.

Det skal også innhentes informasjon fra disse instansene om tiltaksområdet og nærliggende områder hvor tiltaket kan ventes å få en påvirkning. Søker skal be statsforvalteren om en vurdering av behov for nye feltkartlegginger av naturmangfold.

Denne kontakten skal beskrives. 

Innholdet i meldingen

Meldingen må gi en oversikt over det planlagte tiltaket og hvilke konsekvenser det antas å få. Den skal også inneholde et forslag til videre utredninger (utredningsprogram).

Meldingen skal i hovedsak utformes etter disposisjonen under. Alle hovedpunktene i disposisjonen skal omtales i meldingen eller det skal begrunnes hvorfor punkt ikke er omtalt.

Dersom tiltaket omfatter nettilknytning av et kraftproduksjonsanlegg, bør man også ta utgangspunkt i veiledere for utforming av melding/konsesjonssøknad for disse:

Det stilles mindre krav til omtale og dokumentasjon i meldingen enn i konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen. Meldingen skal i hovedsak basere seg på tilgjengelig eksisterende dokumentasjon fra relevante myndigheter samt kart, planer og ulike databaser/registre.

En viktig del av meldingen er forslaget til utredningsprogram. Her skal søker gjøre rede for de konsekvensutredninger som planlegges gjennomført for å dokumentere tiltakets virkninger for miljø og samfunn. I utredningsprogrammet skal det framgå hva som finnes av tilgjengelige informasjon og vurderes hvilken informasjon som må framskaffes. Det må videre angis hvilke metoder som planlegges brukt for å innhente informasjonen og gjennomføre utredningen.

Søker skal ta utgangspunkt i NVEs mal/veiledning for utredningsprogram, men må i tillegg vurdere om det kan være andre relevante tema som ikke framgår der. Utredningsprogrammet skal tilpasses tiltaket som meldes.

NVE fastsetter endelig utredningsprogram etter høring av meldingen. 

NVE oppfordrer til et lettfattelig språk og en god utforming av meldingen. Meldingen skal sendes på offentlig høring og må gi en god oversikt og forståelse for tiltaket også for personer som ikke har fagkunnskaper om kraftoverføringsanlegg eller de fagtemaene som omtales.

Disposisjon

Sammendrag

 • Et kort ikke-teknisk sammendrag i begynnelsen av meldingen slik at interesserte lett kan sette seg inn i saken.

Innledning

 • Formål og innhold.
 • Kort beskrivelse av planene.
 • Søkers navn, organisasjonsnummer, organisasjonsform, eierforhold og en kort beskrivelse av søkers virksomhet
 • Kontaktperson hos søker.
 • Kart med geografisk beliggenhet og oversiktskart (se krav under).

Behovet for å gjøre tiltak

 • Beskrivelse av behovet for å gjøre tiltak med utgangspunkt i dagens eller framtidige problemer 

Samfunnsøkonomisk beskrivelse av konsepter

 • En kort beskrivelse av nullalternativet.
  • Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens nettanlegg og systemløsning, men inkludere tiltak under gjennomføring, kostnader for nødvendig vedlikehold og et minimum av reinvesteringer som er nødvendig for å videreføre funksjonene til dagens anlegg.
  • Nullalternativet skal som hovedregel oppfylle vedtatte lover og regler.
 • En kort beskrivelse av alternative konsepter og hvorfor alternativer er valgt bort.
 • Overordnet vurdering av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger, usikkerhet, sammenstilling og anbefaling av konsept
 • Henvisning til relevant områdestudie eller konseptvalgutredning i PlanNett.

Lovbestemmelser og saksbehandlingsprosess

 • Beskrivelse av hvilke tillatelser som kreves.
 • Kort beskrivelse av saksbehandlingsprosessen
 • Fremdriftsplan fra melding til idriftsetting.
 • Plan for medvirkning fra særlig berørte grupper og andre.
 • Kort beskrivelse av allerede gjennomført kontakt med berørte myndigheter.

Beskrivelse av meldte traseer/stasjoner

 • Beskrivelse av meldte alternativer (traseer/stasjoner) og utbyggingsplaner.
 • Der det meldes flere alternative traseer/plasseringer, skal alternativet med høyest prioritet benevnes som alternativ 1, mens alternativet med nest høyest prioritet kan benevnes som alternativ 2 osv. Eventuelle deltraseer som utgår fra hovedalternativene bør benevnes slik at det framgår hvilket hovedalternativ de tilhører, f.eks. alt. 1.1, 1.2, 2.1 osv.
 • Hvis søker prioriterer et alternativ, skal dette begrunnes.
 • Der det meldes luftledning, skal det gis en kort vurdering av jord-/sjøkabel som alternativ. Vurderingens omfang skal gjenspeile beslutningsrelevansen i det enkelte tilfellet og være i tråd med prinsippene angitt i Nettmeldingen, Meld. St. 14 (2011-2012).
 • Der det meldes jordkabel, skal det også vurderes luftledning som alternativ. Dette gjelder ikke ved korte jordkabler der luftledning er teknisk krevende å bygge. Det vises til prinsippene i for bruk av jord- og sjøkabel i Nettmeldingen, Meld. St. 14 (2011-2012).
 • Det skal framgå om meldte løsninger gjør det mulig å rive eksisterende nett. 
 • Detaljkart (se krav under).
 • Kart som viser andre relevante nettanlegg som blir berørt av tiltaket og som omtales i meldingen (se krav under).

Andre vurderte traseer/plasseringer

 • Oversikt over alternative traseer og plassering av stasjoner som er vurdert, men ikke meldt, inkludert en begrunnelse for at de ikke er meldt.
 • Detaljkart (se krav under).

Arealbruk og forholdet til eksisterende tiltak og planer

 • Beskrivelse av arealbruk og forholdet til offentlige og private planer.

Andre nødvendige tiltak og tillatelser

 • Oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket.

Virkninger for miljø og samfunn

 • Beskrivelse av hvilke virkninger tiltaket forventes å gi for miljø og samfunn (alle relevante tema) på grunnlag av foreliggende opplysninger.
 • En vurdering av eksisterende kunnskapsgrunnlag og behov for befaringer/kartlegginger som en del av konsekvensutredningen.

Mulige avbøtende tiltak

 • Beskrivelse av mulige avbøtende tiltak som vurderes som relevant, f.eks. fargesetting/kamuflering av master, bruk av fugleavvisere m.fl.

Forslag til utredningsprogram

Krav til kart

Meldingen skal inneholde kart som gjør det enkelt å forstå hva tiltaket innebærer og hvilken geografisk utstrekning det har. Dette inkluderer:

 • kart som viser tiltakets geografiske beliggenhet i regionen
 • oversiktskart som viser hele det meldte anlegget
 • detaljkart der dette er hensiktsmessig
 • kart som viser andre relevante nettanlegg som omtales

Det må framgå hvilke alternativer som er meldt, hvilke som kun er vurdert, og søkers prioritering av alternativer.

Utover dette stiller NVE følgende generelle krav til kart:

 • kartene skal ha god bakgrunn, som Kartverket N50 eller lignende, og ha tilstrekkelig oppløsning til at de er lesbare på skjerm og utskrevet på papir
 • kartene skal ha hensiktsmessig målestokk, som gjør det mulig å klart vise de meldte anleggene samt ev. alternative beliggenheter/traseer, nordpil målestokklinjal og dato
 • aktuelle stedsnavn, herunder navn som framkommer i teksten, må framkomme på kartet
 • der det meldes flere alternativer, skal alternativene ha benevning i kartene tilsvarende som i teksten
 • kartene skal ha tegnforklaring
 • kartene skal som hovedregel være i farger

Meldte og andre vurderte alternativer skal oversendes til NVE også som SHAPE-filer jf. kravene beskrevet under praktisk informasjon. Filene skal bl.a. brukes for å publisere meldte alternativer i NVE Atlas. 

Endringslogg

06.02.2024. Underkapitlet "Disposisjon" er oppdatert i forbindelse med lansering av samfunnsøkonomisk veileder for nettiltak.