Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Del denne sidenDel på e-post

Saksbehandlingsprosess

De ulike trinnene i planprosessen knyttet til miljø og landskap er beskrevet i det følgende.

Konsesjonæren må påse at alle nødvendige tillatelser fra NVE foreligger

 • Vedtak om klassifisering av dam og vannvei etter damsikkerhetsforskriften må foreligge før NVE kan ta detaljplanen til behandling.
 • Løsning for nettilknytning for anlegget må være avklart og dokumentert. Dersom det er behov for en anleggskonsesjon for el-installasjoner, må denne være gitt før detaljplanen kan godkjennes av NVE.

Send inn detaljplan for miljø og landskap til NVE

 • Anbefalt mal for detaljplan finnes i denne veilederen.

Befaring 

 • NVEs miljøtilsyn må som hovedregel gjennomføre en befaring av hele eller deler av prosjektområdet på barmark før detaljplanen kan godkjennes.

Høring av detaljplanen

 • Når NVE har mottatt en komplett detaljplan, sendes denne på en begrenset høring til kommunen, fylkeskommunen, statsforvalteren og eventuelle andre relevante høringsparter. Høringsperioden er på minimum 3 uker. Vi anbefaler konsesjonæren å ha dialog med høringspartene når detaljplanen utarbeides. 
 • Dersom det i høringen kommer inn vesentlige merknader til planen, vil NVE be om at konsesjonæren svarer ut merknadene, og eventuelt sender inn en oppdatert detaljplan. 

Vedtak om godkjenning av detaljplan

 • Vilkår gitt i vedtaket må følges opp. Dette kan være vilkår som må følges opp før, under eller etter byggingen av anlegget. 

Byggestart

 • Byggestart skal meldes inn til NVE. De fleste detaljplangodkjenninger har vilkår om at dere skal melde inn planlagt byggestart senest 7 dager før bygging starter.

Byggefasen

 • Eventuelle endringer fra godkjente planer, må avklares med NVE på forhånd. 
 • NVEs miljøtilsyn gjennomfører vanligvis flere tilsyn i løpet av byggefasen. Dere må aktivt bidra til at dette kan gjennomføres på det aktuelle anlegget.

Sluttrapport for miljø og landskap

 • De fleste anlegg har vilkår om at det skal sendes inn en sluttrapport når anlegget er ferdig bygget. 
 • Når NVE har gitt tilbakemelding på sluttrapporten, og alle avvik fra våre inspeksjoner er rettet, avsluttes vanligvis vår oppfølging av anleggets byggefase. Anlegget følges da opp som et ordinært vassdragsanlegg i drift.