Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Del denne sidenDel på e-post

Gjeldende vilkår og eventuelle endringer

I dette kapittelet skal viktige temaer fra konsesjonsprosessen presenteres i en samlet oversikt. Dersom det er gjort endringer i prosjektet etter at konsesjonen er gitt, må dette komme tydelig fram, slik at NVE har grunnlag for å vurdere hvordan endringen skal behandles.

Om konsesjonen, bakgrunnsnotatet og eventuelle endringer

I tabellen under listes alle sentrale opplysninger om anlegget fra: Velg de som er relevante for aktuelt prosjekt, opplistingen er ikke uttømmende.

 • Konsesjon med vilkår og manøvreringsreglementhei
 • NVEs notat som følger konsesjonen (Bakgrunn for vedtak)
 • EDs klagebehandling på NVEs konsesjon
 • NVEs innstilling til ED
 • EDs merknader til kongelig resolusjon
 • Kongelig resolusjon

Alle forslag til endringer i prosjektet i forhold til det som er beskrevet i materialet som ligger til grunn for konsesjonen må fremgå tydelig i tabellen.

NVE avgjør hvordan endringene skal håndteres. Eksempelvis vil vesentlige endringer i slukeevne eller at det tas i bruk arealer som ikke var del av konsesjonsbehandlingen, gjerne utløse behov for en planendringssøknad. Dette kan innebære at konsesjonen må endres, og at anlegget får en oppdatert konsesjon. Endring av konsesjonen vil være en egen prosess og detaljplanen blir ikke godkjent før det er gjort et konsesjonsvedtak for endringen.

Tema

Hentet fra konsesjonsvilkår, NVE-notat til konsesjonen mm.

Hva består eventuelle endringer i? Beskriv endring og begrunnelse – hvis det er samsvar mellom konsesjon og detaljplan skriv “ingen endring”

Vilkår i konsesjonen Vilkår fra konsesjonen som krav om minstevannføring, omløpsventil, fiskepassasjer mm skal listes i tabellen. Vilkår kan ikke endres.

 

 

Inntak (kote/type) Angi kotehøyde med høydesystem for topp overløp og type dam (løsmasse/betong)

   

Vannvei I dagen/delvis nedgravd/helt nedgravd /tunell, spesielle føringer

   

Kraftstasjon (kote) Kotehøyde med høydesystem for turbinsenter

   

Brutto fallhøyde (m)

   

Overføringer Fra kote til kote, kanal/nedgravde rør mm

   

Slukeevne maks l/s eller m3/sl/s eller m/s

   

Slukeevne min l/s eller m3/s

   

Installert effekt kW eller MW

   
Generator-ytelse (dokumentasjon) MVA    

Antall turbiner /turbintype

   

Anleggsveier Midlertidige/permanente veier, bredde på vei/ryddebelte, veiløs transport mm

   

Massetak og massedeponi

   

Berørte hydrologiske målestasjoner Berører tiltaket hydrologiske målestasjoner skal dette beskrives her

   

Andre forutsetninger fra konsesjonsprosessenAndre forhold som ikke fremkommer ovenfor. For eksempel forutsetninger fra konsesjonsprosessen, eller nye opplysninger som må tas hensyn til.

   

 

 

Eventuelle endringer beskrives i tabellen under.

Endring 

Begrunnelse for endringer og virkninger av disse

   
   

 

Relevante vedtak fra NVE.

  DatoEr det gjort vedtak om konsekvensklasse for dam og vannvei ihht. damsikkerhetsforskriften? Ved eventuelle endringer må det dokumenters at klassifisering av anlegget gjelder for prosjektet, inkludert endringene. Vedtak om konsekvensklasse må være på plass før detaljplanen kan godkjennes Vedtak NVE ref. Referanse til NVEs vedtak (20xxXXXXX-x)
Konsekvensklasse etter damsikkerhetsforskriften Er det gjort vedtak om konsekvensklasse for dam og vannvei ihht. damsikkerhetsforskriften? Ved eventuelle endringer må det dokumenteres at klassifisering av anlegget gjelder for prosjektet, inkludert endringene. Vedtak om konsekvensklasse må være på plass før detaljplanen kan godkjennes.    
Anleggskonsesjon Dato og referanse på anleggskonsesjonen, eller bekreftelse på at nettilknytning bygges under områdekonsesjonærens tillatelse.    

Fare- og problemområder for miljø og landskap

I konsesjonen og i dokumentet «Bakgrunn for vedtak» fremgår det som oftest forhold som har vært viet spesiell oppmerksomhet under konsesjonsbehandlingen. Det må redegjøres særskilt for hvordan disse er hensyntatt i detaljplanen. NVEs veiledere og aktuelle faktaark bør brukes som grunnlag for beskrivelse i detaljplanen av de enkelte elementene. Disse finnes under Relevante veiledere og faktaark. Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags og energianlegg, nr. 2/2021, er spesielt viktig ved utarbeidelse av detaljplan. 

Eksempel på styrende forutsetninger i bakgrunnsnotat kan være:

 • Det skal etableres en inntaksløsning som ivaretar opp- og nedvandring av fisk
 • Anleggsperioden i hele eller deler av området skal tilpasses slik at forstyrrelser/skade for fugle/dyrelivet minimaliseres
 • Viktige naturområder eller artslokaliteter som skal unngås eller hensyntas spesielt
 • Anleggsvirksomhet skal unngås i områder eller på tider av året der reindriften er særlig sårbar
 • Samarbeid med reinbeitedistriktet skal opprettes og ivaretas

Ved utarbeiding av detaljplanen må det gjøres en ytterligere kartlegging av problemområder som kan oppstå ved bygging i forhold til for eksempel naturmiljø og landskap jf. IK-vassdrag § 5 første ledd nr. 6. Med bakgrunn i kartleggingen skal det i detaljplanen beskrives hvordan utfordringene planlegges løst. Dette skal beskrives under de enkelte anleggsdelene. Et eksempel på problemområde kan være hvordan forsering av sidebratt terreng løses, stabilisering av skråninger/fyllinger ved bruk av støttemurer med videre. 

Avbøtende tiltak for miljø og landskap

Tiltak for å begrense effekten på identifiserte fare – og problemområder som ikke inngår direkte i beskrivelsen av de enkelte anleggsdelene. Behovet for avbøtende tiltak kan komme fram i konsesjonsprosessen eller i detaljplanfasen. Dette kan for eksempel dreie seg om midlertidig eller permanent omlegging av turstier eller hekkekasser for fossekall.