Detaljplan for vassdragstiltak - Miljø og landskap

Del denne sidenDel på e-post

Grunnlagsdata om konsesjonæren og anlegget

Første kapittel i detaljplanen skal presentere viktige grunnlagsdata om konsesjonæren, anlegget og planlagt fremdrift i prosjektet. Dette skal presenteres på en oversiktlig og kortfattet måte.

Sammendrag

Detaljplanen innledes med et kort sammendrag som inneholder bakgrunn for og utforming av prosjektet.

Om konsesjonæren og anlegget

Detaljplanen skal inneholde en oversikt over viktige grunnlagsdata for anlegget.

Grunnlagsdata som bør inkluderes er vist i tabellen under.

Konsesjonær Eier av konsesjonen

 

 

 

 

Navn:
Kontaktperson: Tlf: Epost: 
Adresse:
Organisasjonsnummer: 

Informasjon om anlegget

 

 

Konsesjon: Tittel, dato og NVE/ED ref:

Anleggets navn:
Lokalisering: Fylke, Kommune

Kontaktinformasjon byggefase Etter IK-vassdrag § 5.4 skal konsesjonær beskrive organisasjonen og hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.

 

 

 

Kontaktperson miljø/landskap: Tlf: Epost: 
Prosjekleder - byggefasen: Tlf: Epost: 
Byggeleder: Tlf: Epost: 
Fagkompetanse miljø- og landskap: Tlf: Epost: 

Kontaktinformasjon driftsfase

 

 

 

Kontaktperson miljø/landskap: Tlf: Epost: 
Daglig leder: Tlf: Epost: 
Fagkompetanse miljø- og landskap: Tlf: Epost: 
Tilsynsperson/oppfølging miljø- og landskap: Tlf: Epost: 

 

Lokalisering

Kort beskrivelse av plassering og oversiktskart med prosjektet avmerket. 

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan må angi planlagt oppstart av byggearbeidene, antatt byggetid, tidspunkt for ferdigstilling inkludert opprydding. 

Lokal orientering/nabovarsling

Dere skal gi en kort orientering om informasjon om prosjektet som er gitt eller planlegges gitt til nærmiljø, naboer og rettighetshavere.