Rasjonering i kraftsystemet

Publisert 30.11.22Sist endret 01.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Kraftrasjonering - ulike tiltak og virkemidler

Det er en høy terskel for å gjennomføre rasjonering. Iverksettelse av rasjonering krever at OED har besluttet det på anbefaling fra NVE. Sannsynligheten for rasjonering er svært liten.

Det vil være opp til NVE som rasjoneringsmyndighet å vurdere om det foreligger energiknapphet.

Det er svært lite sannsynlig at det vil oppstå en rasjoneringssituasjon som følge av energiknapphet. Likevel har energilovgivningen virkemidler både for å forebygge og unngå at vi kommer i en rasjoneringssituasjon. Regelverket tar høyde for at det er behov for en ekstra sikkerhet, ved å åpne for ulike virkemidler med tanke på å håndtere en eventuell rasjonering. Det er videre behov for klarhet rundt ansvar og oppgaver i en slik situasjon, samt så stor grad av forutsigbarhet som mulig rundt bruken av de ulike virkemidlene for å unngå og håndtere rasjonering.

En situasjon med energiknapphet er ikke noe som oppstår akutt, men vil være en situasjon som utvikler seg gradvis. Mulig mangel på energi vil derfor bli oppdaget tidlig, og i god tid før NVE vurderer det som nødvendig å iverksette tiltak, som for eksempel rasjonering.   

Energilovforskriften § 6-2 første ledd:

Departementet kan iverksette rasjonering når det på grunn av ekstraordinære forhold er knapphet på elektrisk energi, og det ut fra allmenne hensyn finnes påkrevet for å sikre at energien blir best mulig utnyttet.