Rasjonering i kraftsystemet

Del denne sidenDel på e-post

Planer for organisering og samarbeid

I kraftrasjoneringsforskriften, vedlegg 1, bokstav a) til c) fremgår krav til planer for organisering og samarbeid.

Plan for organisering av egen rasjoneringsberedskap

Kraftrasjoneringsforskriften - Vedlegg 1 bokstav a

Rasjoneringsplaner skal inneholde plan for organisering av egen beredskap og vaktordninger ved gjennomføring av rasjonering. Planen bør ta hensyn til personsikkerhet og beredskap for feilretting og manuelle koblinger.

Uavhengig av sannsynlighet for en konkret rasjoneringssituasjon, må nettselskapene planlegge og organisere sin rasjoneringsberedskap og vaktordninger på en slik måte at de er i stand til å gjennomføre en eventuell rasjonering i tråd med myndighetenes rasjoneringsvedtak.

Det kan under nettselskapets ledelse opprettes en koordinerende driftsgruppe bestående av eksempelvis representanter for KDS, områdets omsetnings- og produksjonsselskaper og berørte lokale myndigheter. Den koordinerende driftsgruppen kan opprettes for å vurdere den ekstraordinære situasjonen som kraftrasjonering er, og planlegge tiltak vedrørende:

 • Driftsstrategi/-beredskap
 • Rasjonering/prioritering
 • Reparasjonsberedskap
 • Lokal informasjonsberedskap

Ved innføring av rasjonering kan gruppen utgjøre et operativt element som trer sammen etter behov og bistår nettselskapene.

Hvert nettselskap må til enhver tid ha en plan for gjennomføring av kraftrasjonering ihht krav gitt i vedlegg 1 til kraftrasjoneringsforskriften. Formålet med planen er å sikre at en eventuell rasjonering kan gjennomføres på en samfunnsmessig rasjonell måte.

Plan for informasjonshåndtering

Kraftrasjoneringsforskriften - Vedlegg 1 bokstav b

Rasjoneringsplaner skal inneholde plan for informasjonshåndtering knyttet til gjennomføring av kraftrasjonering. Dette skal omfatte både informasjon til egne abonnenter, statsforvalteren, kommuner, samfunnskritiske funksjoner, media og NVE samt plan for informasjon internt i egen enhet og øvrig allmennhet. Planen må også beskrive hvordan henvendelser fra de samme enhetene skal håndteres.

Nasjonale informasjons- og sparekampanjer, og formidling av viktige prinsipper og budskap knyttet til en mulig kraftrasjonering, vil komme fra, eller være koordinert av, rasjoneringsmyndigheten sentralt. Som hovedregel vil slike kampanjer være igangsatt før man kommer i en rasjoneringssituasjon. Ofte vil de ikke kreve lokal oppfølgning fra nettselskapene.

Når sannsynligheten for rasjonering øker, vil rasjoneringsmyndigheten støtte berørte nettselskaper med sentral informasjonsformidling om blant annet årsak til rasjonering, geografisk avgrensing og nærmere om konsekvensene i forbindelse med varsel om forberedelse av rasjonering. Nettselskapet bør ha systemer for å videreformidle denne informasjonen til sine kunder. Det vil normalt også kunne være forhold, både i forkant av og under rasjonering, der rasjoneringsmyndigheten er avhengig av at nettselskapene informerer om lokale forhold.

Det enkelte nettselskap bør til enhver tid kunne fremlegge informasjon for rasjoneringsmyndigheten og systemansvarlig om alle forhold knyttet til reduksjon av uprioritert forbruk, tildeling av kvoter og avvik i forhold til vanlig strømleveranse. Dessuten må nettselskapet kunne informere om lokale sparetiltak. For at dette skal kunne gjennomføres på en best mulig måte, bør denne informasjonen koordineres med lokale myndigheter.

Det må være planer for informasjonshåndtering før, under og etter gjennomføring av rasjonering.

Nettselskapets plan for informasjonshåndtering må beskrive hvordan informasjon til og henvendelser fra følgende aktører håndteres:

 • Egne nettkunder og øvrig allmennhet
 • Statsforvalter og kommuner
 • Samfunnskritiske funksjoner lokalt
 • Media
 • KDS
 • Rasjoneringsmyndighet
 • Systemansvarlig

Plan for samarbeid med relevante aktører

Kraftrasjoneringsforskriften - Vedlegg 1 bokstav c

Rasjoneringsplaner skal inneholde plan for samarbeid med statsforvalteren, kommuner, innehavere av samfunnskritiske funksjoner, herunder politi, helsevesen og teleoperatører, og andre viktige aktører ved forberedelsene til og gjennomføring av rasjonering.

Rasjoneringsplanen må beskrive samarbeid med relevante myndigheter og berørte interessenter. Det enkelte nettselskap må sikre at statsforvalter, kommuner, innehavere av samfunnskritiske funksjoner, herunder politi, helsevesen og teleoperatører, blir kontaktet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av rasjonering.

Samarbeid med relevante aktører har som formål å sørge for at nettselskapet har tilstrekkelig oversikt over prioriterte kunder i området og reserveforsyning for kritisk infrastruktur som vannforsyning og telekomanlegg. Samarbeidet har også som formål at de ulike aktørene har forståelse for hvilke konsekvenser rasjonering vil kunne ha for deres ansvarsområde.

Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS), jf. kraftberedskapsforskriften § 2-1 tredje ledd, sitter i fylkesberedskapsrådet og har løpende kontakt med blant annet statsforvalter i en rasjoneringssituasjon. KDS gir en orientering til statsforvalter om konsekvensene ved rasjoneringen. Statsforvalteren har ansvar for å gi rasjoneringsmyndigheten informasjon om spesielt viktige samfunnsfunksjoner. Dessuten vil KDS være hovedkontaktpunkt for rasjoneringsmyndigheten, og fungere som et mellomledd mellom nettselskap og rasjoneringsmyndigheten. KDS har derfor behov for informasjon fra nettselskapene om deres rasjoneringsplaner uavhengig av om en rasjoneringssituasjon er aktuell.

I utarbeidelsen av rasjoneringsplanene skal nettselskapene informere KDS og samordne sine prioriteringskriterier med KDS. KDS har ikke ansvar for å kvalitetssikre rasjoneringsplanene, men sitter på nok informasjon til å kunne se rasjoneringsplanene til flere nettselskaper i sammenheng. Nettselskapene skal sende rasjoneringsplanen til KDS på oppfordring fra KDS.

Basert på tilbakemelding fra bransjen er det ønskelig med tydeligere rollebeskrivelse og beskrivelse hvordan samarbeid med relevante aktører bør praktiseres. NVE vil framover utrede dette. Eventuelle endringer vil utarbeides i samarbeid med bransjen og relevante myndigheter.