Rasjonering i kraftsystemet

Del denne sidenDel på e-post

Tiltak i ulike kraftsituasjoner

Nedenfor beskrives en mulig utvikling mot en rasjoneringssituasjon, og hvilke virkemidler regelverket åpner for i de ulike situasjonene. Dette inkluderer blant annet en beskrivelse av og prinsipper for hvordan NVE som rasjoneringsmyndighet tar sikte på å gjennomføre en rasjonering på en måte som er mest mulig skånsom for samfunnet.

Normalsituasjon

NVE følger til enhver tid med på kraftsituasjonen i Norge, jf. energilovforskriften § 6-2 tredje ledd. I tillegg til ukentlig publisering av kraftsituasjonsrapporten, for tiden på onsdager, utarbeider NVE prognoser for vinterens/vårens kraftsituasjon minst to ganger i året. Ved behov utarbeides prognoser oftere. NVE vurderer situasjonen løpende og vurderer behovet for å formidle sin vurdering av situasjonen eller risikoelementer til markedet og andre aktører. Ved behov vil NVE vurdere ytterligere tiltak.

Utvikling mot energiknapphet

Hvis NVE vurderer at kraftsituasjonen kan bli mer anstrengt, vil NVE i samarbeid med blant annet Statnett overvåke og analysere situasjonen mer aktivt. NVE vil øke beredskapen og det kan være aktuelt å koordinere informasjons- og sparekampanjer for å oppnå frivillig reduksjon av kraftforbruk i samfunnet. NVE holder OED løpende informert i slike situasjoner. NVE vil også ha tett dialog med systemansvarlig om kraftsituasjonen.

Svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS)

Systemansvarlig har etter kraftrasjoneringsforskriften ansvaret for å kontinuerlig utrede og utvikle ekstraordinære virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon. Systemansvarlig må søke NVE som rasjoneringsmyndighet om godkjenning av eventuelle tiltak. Etter NVEs praksis settes det som vilkår i vedtakene for godkjenning av mulige SAKS-tiltak at Statnett også må søke om godkjenning før det faktisk tas i bruk. SAKS-tiltak vil redusere behovet for rasjonering. Tidligere har energiopsjoner og reservekraftverk vært godkjent som SAKS-tiltak.

Rasjoneringssituasjon

Dersom markedet, systemansvarliges og rasjoneringsmyndighetens virkemidler og eventuelle SAKS-tiltak ikke har tilstrekkelig virkning, og situasjonen fremdeles tilsier det, har NVE ansvaret for å informere OED om dette, slik at departementet kan erklære rasjonering, jf. energilovforskriften § 6-2 tredje ledd. Dette er et drastisk tiltak som kun benyttes ved absolutt nødvendighet.

Under en rasjoneringssituasjon skal i utgangspunktet kraftmarkedet fungere som normalt, og markedsmekanismene skal bidra til å optimalisere ressursutnyttelsen, og til å minimere behovet for rasjoneringstiltak (kraftrasjoneringsforskriften § 8). Det vil innebære at både forbruk og produksjon skal meldes inn i tråd med forventet nivå under rasjonering.