Rasjonering i kraftsystemet

Del denne sidenDel på e-post

Virkemidler i en rasjoneringssituasjon

Energilovgivningen har virkemidler både for å forebygge og unngå at vi kommer i en rasjoneringssituasjon. Regelverket tar høyde for at det er behov for en ekstra sikkerhet, ved å åpne for ulike virkemidler med tanke på å håndtere en eventuell rasjonering.

Informasjon til allmenheten

Som rasjoneringsmyndighet har NVE ansvar for å koordinere informasjons/sparekampanjer for å redusere sannsynligheten for at rasjonering blir nødvendig, energilovforskriften § 6-2, syvende ledd. Videre er NVE ansvarlig for å sørge for at nettselskapene har planer for å informere allmennheten om forhold knyttet til situasjonen, jf. kraftrasjoneringsforskriften § 4, annet ledd.

Forbruksreduksjon

Forbruksreduksjon før rekvisisjon av produksjon

Som rasjoneringsmyndigheten kan NVE beslutte tvangsmessige leveringsinnskrenkninger (forbruksreduksjon), jf. kraftrasjoneringsforskriften § 6. NVE mener dette tiltaket bør iverksettes før eventuell rekvisisjon av produksjon.

Overordnede hensyn og prioriteringsrekkefølge

Kraftrasjoneringsforskriften setter føringer for hvordan nettselskapene skal legge opp planene for forbruksreduksjoner med hensyn til prioritering av sluttbrukere.

Kraftrasjoneringsforskriften § 9:
Under rasjonering skal tilgjengelig energi prioriteres etter følgende overordnede hensyn:
a. liv og helse,
b. vitale samfunnsinteresser innenfor administrasjon og forvaltning, informasjon, sikkerhet, infrastruktur, forsyninger mv. og
c. næringsliv og berørte økonomiske interesser.

Kvoterasjonering vil være den viktigste formen for rasjonering. En kvoterasjonering kan innføres gradvis, der kvotene økes etter hvert som situasjonen utvikler seg, hvis tilmålte kvoter viser seg å ikke være tilstrekkelig. Bruk av sonevis roterende utkobling vurderes som siste utvei, og vil kun bli benyttet når andre tiltak ikke har hatt tilstrekkelig virkning.

NVE vurderer at gjennomføring av forbruksreduksjon i en eventuell rasjoneringssituasjon kan skje etter denne rekkefølgen:

  1. uprioritert forbruk
  2. sluttbrukere koblet direkte til regional- og transmisjonsnettet
  3. sluttbrukere i distribusjonsnettet.

Basert på tilbakemelding fra bransjen er det ønskelig med mer veiledning rundt prioritering av sluttbrukere. NVE vil framover utrede dette. Eventuelle endringer vil utarbeides i samarbeid med bransjen og relevante myndigheter.

Rekvisisjon av produksjon

NVE som rasjoneringsmyndighet kan rekvirere energi fra kraftprodusenter under rasjonering. NVE vurderer at dette virkemiddelet kun bør benyttes dersom forbruksreduksjon ikke har hatt tilstrekkelig virkning. Det kan likevel oppstå situasjoner under en rasjonering der rasjoneringsmyndigheten anser det som nødvendig å rekvirere tilgjengelig energi.

Det kan også oppstå situasjoner under rasjonering der rasjoneringsmyndigheten vurderer det som nødvendig å sette markedet helt til side. NVE anser dette som et siste mulig virkemiddel.

NVE som rasjoneringsmyndighet vil i vurderingene av rekvisisjon av produksjon fra kraftprodusenter legge vekt på om bruken av dette virkemiddelet anses som nødvendig for å sikre allmenne hensyn og om det vil bidra til å redusere konsekvensene for samfunnet som helhet.