Rasjonering i kraftsystemet

Del denne sidenDel på e-post

Oversikter over sluttbrukere og lokale produksjonsanlegg

Kraftrasjoneringsforskriften, vedlegg 1, bokstav d og e stiller krav til planer over prioriterte sluttbrukere og lokale produksjonsanlegg.

Oversikt over sluttbrukere som skal prioriteres under rasjonering

Kraftrasjoneringsforskriften - Vedlegg 1 bokstav d

Rasjoneringsplaner skal inneholde oversikt over sluttbrukere som skal prioriteres under rasjonering.

Den overordnede prioriteringen av kraftforsyning i en rasjoneringssituasjon er fastsatt i kraftrasjoneringsforskriften § 9, se Plan for informasjonshåndtering.

Det er viktig at nettselskapene har oversikt over egne sluttbrukere som er prioritert etter kraftrasjoneringsforskriften § 9. Prioriteringen av de ulike sluttbrukerne i rasjoneringsplanene må være koordinert med KDS, statsforvalter, kommunene, innehavere av samfunnskritiske funksjoner og berørte interesser (kraftrasjoneringsforskriften vedlegg 1 bokstav c  og energilovforskriften § 6-2 sjette ledd).

I mange tilfeller vil det være liten mulighet for å prioritere forbruk i distribusjonsnettet utover de to første prioriteringskriteriene. Avhengig av knapphetssituasjonen og behovet for rasjonering, kan det bli nødvendig med forbruksreduksjoner fra den prioriterte listen.

NVE som rasjoneringsmyndigheten kan, dersom det er nødvendig, også gi pålegg om prioritering av forbruk ut over det som følger av nettselskapenes egne planer (energilovforskriften § 6-2 nest siste ledd). Oversikt over sluttbrukere og prioriteringen av disse skal derfor kunne endres løpende etter tilbakemelding fra rasjoneringsmyndigheten. Dette kan for eksempel være ønske om at enkelte typer industri skal prioriteres over annen type industri.

Oversikt over lokale produksjonsanlegg

Kraftrasjoneringsforskriften - Vedlegg 1 bokstav e

Rasjoneringsplaner skal inneholde oversikt over lokale produksjonsanlegg med tilhørende produksjonsmuligheter. Dette inkluderer produksjonsanlegg i det høyspente distribusjonsnettet, stasjonær nødstrøm hos prioriterte sluttbrukere i forsyningsområdet og egne mobile nødstrømsaggregater.

I de lokale rasjoneringsplanene må tilgjengelig produksjonskapasitet i konsesjonsområdet være kartlagt. Det er ikke tilstrekkelig kun å ha planer for å redusere forbruk. Nettselskapet må ha en oversikt som inkluderer produksjonsanlegg i det høyspente distribusjonsnettet, stasjonær nødstrøm hos prioriterte sluttbrukere og egne større mobile nødstrømsaggregat. Oversikten bør også inkludere større mobile nødstrømsaggregat hos kommunene i forsyningsområdet. I forbindelse med rasjonering bør ikke produksjonsanlegg kobles ut dersom anlegget gir et nettobidrag.