Rasjonering i kraftsystemet

Publisert 30.11.22Sist endret 01.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Formål og målgruppe

Nedenfor beskrives formål og målgruppe for veilederen. Det gjelder også en oversikt over hvem kraftrasjoneringsforskriften gjelder for, og hvem som er omfattet av kravet til å utarbeide rasjoneringsplaner.

Formål med veilederen

Formål med veilederen

Formålet med veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av hvordan nettselskap må forholde seg til rasjonering og hvordan de må planlegge for eventuell gjennomføring av forbruksreduksjoner i en rasjoneringssituasjon. 

Kraftrasjoneringsforskriften § 6a, første ledd:

Alle virksomheter som er KBO-enheter etter forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) § 2-1, og som har områdekonsesjon etter lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi (energiloven) § 3-2, plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin beredskapsplanlegging. 

Veilederen vil på et overordnet nivå forklare hvordan nettselskaper og andre aktører skal opptre i en rasjoneringssituasjon, og gi en beskrivelse av hvordan kravene i kraftrasjoneringsforskriften kan oppfylles. Aktørene er ansvarlig for å overholde annet relevant regelverk, som sikkerhetsloven og lignende.

I tillegg beskriver veilederen samspillet mellom rasjoneringsmyndigheten, systemansvarlig, nettselskapene og andre aktører i forberedelse og gjennomføring av rasjonering, og forklarer hvilket ansvar og oppgaver de ulike aktørene har. Veilederen beskriver hvordan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som rasjoneringsmyndighet tar sikte på å gjennomføre en rasjonering, slik at dette blir gjort på en måte som er mest mulig skånsom for samfunnet.

Veilederen tar videre sikte på å formidle hvilke vurderinger NVE gjør om bruken av ulike virkemidler.

Veilederen inneholder ikke en beskrivelse av hvordan sluttbrukere koblet direkte til regional- og transmisjonsnettet skal behandles. Dette er heller ikke omtalt i forskriften, og er derfor ikke noe nettselskapene er pålagt å ha planer om. NVE vil arbeide videre med veiledning av sluttbrukere koblet til regional- og transmisjonsnettet.

Hvem er veilederen rettet mot? 

Målgruppen for veilederen

Målgruppen for veilederen er alle aktører som har ansvar og oppgaver etter kraftrasjoneringsforskriften. Veilederen retter seg spesielt mot nettselskaper som har plikt til å utarbeide rasjoneringsplaner etter forskriften § 6a, samt til å gjennomføre rasjonering når det blir vedtatt av Olje- og energidepartementet (OED). Veilederen omfatter ikke hvordan kommuner, statsforvaltere og eventuelle andre aktører skal opptre under en rasjoneringssituasjon, da dette ikke er definert i kraftrasjoneringsforskriften.

Andre aktører som kan ha interesse av veilederen er andre myndigheter, som for eksempel kommuner og fylkesberedskapsråd, samt markedsaktører i kraftsektoren.

Veilederen kan også være til nytte for andre som ønsker innsikt i kraftrasjonering.

Hvem er omfattet av kraftrasjoneringsforskriften?

Hvem er omfattet av kraftrasjoneringsforskriften?

Kraftrasjoneringsforskriftens virkeområde fremgår av forskriften § 2.

Kraftrasjoneringsforskriften § 2

Denne forskrift kommer til anvendelse på den som i medhold av § 6-2 i energiloven er utpekt som rasjoneringsmyndighet. Forskriften kommer også til anvendelse på enhver som helt eller delvis eier eller driver nett eller produksjon, den som driver organisert markedsplass i medhold av energiloven § 4-5, samt omsettere og sluttbrukere.

Bestemmelsen viser at forskriften har et bredt virkeområde og mange målgrupper. Det er NVE som er utpekt som rasjoneringsmyndighet etter energiloven § 3-2.

Hvem er omfattet av kravet til å utarbeide rasjoneringsplaner?

Hvem er omfattet av kravet til å utarbeide rasjoneringsplaner?

Kraftrasjoneringsforskriften § 6a, første ledd:

Alle virksomheter som er KBO-enheter etter forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) § 2-1, og som har områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin beredskapsplanlegging. 

Hvem som er pålagt å ha rasjoneringsplaner fremgår av forskriftens § 6a. Det fremgår av denne bestemmelsen at nettselskaper som er KBO-enheter og har områdekonsesjon må ha rasjoneringsplaner. De som har områdekonsesjoner etter energiloven § 3-2 er typisk nettselskap som har fått konsesjon til å bygge og drive nettanlegg innenfor et geografisk område.

Hvem som er KBO-enhet reguleres av kraftberedskapsforskriften.

Kraftberedskapsforskriften § 2-1, annet ledd

Med KBO-enhet menes:

a. De virksomheter som eier eller driver anlegg, system eller annet og som i medhold av § 5-2 eller § 5-7 er klassifisert etter denne forskrift.
b. Andre virksomheter beredskapsmyndigheten har vedtatt er KBO-enhet i medhold av § 3-1, annet ledd.

Når gjelder forskriften og veilederen?

Forskriften gjelder også før en rasjoneringssituasjon

Kraftrasjoneringsforskriften gjelder både i tiden før kraftsituasjonen er så anstrengt at det er nødvendig å iverksettes tiltak, samt under en faktisk rasjoneringssituasjon. Forskriften inneholder også bestemmelser om hvordan de ulike aktørene skal planlegge for en slik situasjon, slik at de kan være best mulig forberedt. En viktig oppgave er å gi allmennheten informasjon om ulike tiltak de selv kan iverksette for å redusere sitt eget forbruk.