Rasjonering i kraftsystemet

Publisert 30.11.22Sist endret 10.03.23

Del denne sidenDel på e-post

Rasjonering i kraftsystemet

Veilederen beskriver hvordan bestemmelsene i forskrift om kraftrasjonering skal forstås og praktiseres. Veilederen er et supplement til forskriften.

Veilederen gjelder planlegging og gjennomføring av rasjonering i situasjoner hvor lokal, regional eller sentral knapphet på elektrisk energi har utviklet seg til en så alvorlig situasjon at det vurderes nødvendig å iverksette tiltak og gjennomføring av rasjonering.

Veilederen er ikke gjeldende for situasjoner med effektknapphet eller situasjoner der strømmen faller ut på grunn av utforutsette hendelser. Dette faller inn under systemansvarsforskriften, hvor Statnett er gitt hjemmel til å gjennomføre bestemte tiltak for å avhjelpe situasjonen. I tillegg vil kraftberedskapsforskriften også kunne gjelde.

Rasjonering forventes svært sjelden. Sist gang det var kraftrasjonering i Norge var i 1959. Dette var før kraftmarkedet ble kommersialisert, og vi fikk en markedsstyrt ressursforvaltning. Kraftsystemet vi har i dag er veldig ulikt kraftsystemet som var den gangen. Både utbygging av ny kraftproduksjon og mer kraftnett mellom områder bidrar til at vi i dag har et robust kraftsystem med svært høy forsyningssikkerhet. En annen viktig endring er at kraftsystemet i større grad har blitt markedsstyrt gjennom energiloven. Kraftmarkedet er en viktig faktor for å unngå rasjonering. Hvis det ser ut til å bli knapphet på energi, vil prisene øke og gi produsentene insentiv til å spare vann til perioden med høyest pris. Høye priser i området med mulig knapphet på energi vil også føre til at det vil flyte kraft fra områdene rundt. Høye priser vil også føre til at forbruket blir redusert. Alle disse tre faktorene vil bidra til å redusere faren for rasjonering.

Systemansvarlig har gjennom rasjoneringsforskriften ansvar for å utvikle tiltak som skal bidra til å redusere behovet for rasjonering (SAKS-tiltak). Dette er tiltak som skal bidra til at rasjoneringsplanene til nettselskapene ikke blir nødvendig å iverksette. I en normalsituasjon følger NVE til enhver tid med på kraftsituasjonen i Norge. NVE vil formidle sine vurderinger av situasjonen eller risikoelementer til markedet og andre aktører når det vurderes hensiktsmessig. I tillegg vil NVE ha tett dialog med både kraftbransjen, større industri og næringsliv om å spare energi hvis det oppstår en fare for rasjonering. Dette er tiltak som vil igangsettes lenge før rasjoneringsplanene til nettselskapene blir iverksatt. Har disse tiltakene tiltenkt virking vil det ikke oppstå behov for å iverksette rasjoneringsplanene til nettselskapene.

Ved ekstraordinære hendelser er det allikevel en risiko for at vi kan havne i en knapphetssituasjon der produksjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke forbruket, selv etter at myndighetene har iverksatt tiltak for å unngå rasjonering. Det kan i så fall skje mot slutten av vinteren, når vannmagasinene er på sitt laveste. Da vil det kunne bli aktuelt å ta i bruk rasjonering som virkemiddel, for å sikre at vi har tilstrekkelig med kraft til å dekke behovet til de som trenger strømmen aller mest. Selv om dette er svært lite sannsynlig er det et senario vi som samfunn må vær forberedt på.

Det er høy terskel for å gjennomføre rasjonering. Iverksettelse av rasjonering krever at OED har besluttet det på anbefaling fra NVE. Av kraftrasjoneringsforskriften fremgår det at det er nettselskapene som er ansvarlig for å gjennomføre en rasjonering innenfor sitt område. Dette omfatter at nettselskapene til enhver tid må ha oppdaterte rasjoneringsplaner som kan iverksettes ved behov. Årsaken til at dette ansvaret er desentralisert og delegert til nettselskapene er for at planverk og gjennomføring av rasjonering skal være best mulig tilpasset lokale forhold. De ulike nettområdene i Norge kan være svært ulike med forskjellige behov som må imøtekommes på lokalt nivå. Formålet med veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av hvordan nettselskap må forholde seg til rasjonering og hvordan de må planlegge for eventuell gjennomføring av forbruksreduksjoner i en rasjoneringssituasjon. Veilederen gjelder for fredstid.

Veiledningen er generell for nettselskaper, og er ikke tilpasset lokale eller regionale forhold. Det er viktig at nettselskapet tar hensyn til dette og gjør nødvendig tilpassinger for å planlegge og gjennomføre rasjonering på en så optimal måte som mulig.

I veilederen bruker vi begrepet "nettselskap". Med det mener vi her alle virksomheter som er KBO-enheter etter forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) § 2-1, som har områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, og plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin beredskapsplanlegging.

 

Redaktører digital veileder: Lars Eirik Eilifsen

Denne veilederen erstatter "Veiledning for rasjonering i kraftsystemet" av 2005.