Etablering av målestasjon for vannføring

Del denne sidenDel på e-post

8 Innsending av data til NVE

Data fra pålagte målestasjoner skal sendes NVE i henhold til gjeldende retningslinjer.

Dette kapittelet omhandler hovedsakelig innsending av data til NVE fra pålagte målestasjoner. Krav til innsending av data fra pålagte hydrologiske undersøkelser er beskrevet i «Retningslinje for innrapportering av hydrologiske måledata».

For innsending av sanntidsdata til NVE er følgende viktig:

  • Det er rådata fra logger som skal sendes
  • Data som sendes skal ha tidsstempel som tilsvarer norsk normaltid (UTC+1)
  • Målinger som er pålagt innsendt i sanntid skal innsendes umiddelbart etter innsamling
  • Det er viktig å velge driftssikre løsninger for fjernoverføring av data

Straks vannstandsregistrering er igangsatt med fjernoverføring av data fra nye målestasjoner, skal data også sendes inn til NVE. Hvis det er flere nivåsensorer ved målestasjonen, skal data fra alle disse sendes inn. Hvis man har installert utstyr som NVE kan hente data fra selv, trenger man ikke gjøre annet enn å melde fra til NVEs datamottak om at det er klart til innsamling. Dersom man henter data til egen innsamlingssentral og skal sende data videre til NVE, ta kontakt med datamottaket direkte for konfigurering og igangsetting av dette.

Data som sendes NVE på denne måten skal være rådata direkte fra logger. Selv om man vet at data er feil, skal dette ikke korrigeres ved innsending av sanntidsdata. Korrigering av feil data skjer i primærkontroll, se kapittel 9 NVEs datakontroll. Dersom man vet om feil på logger skal man snarest mulig reise ut til målestasjonen og rette loggeren (eller korrigere det via fjernkommunikasjon), men allerede loggede data skal sendes uendret til NVE.

Data som sendes til NVE skal ha tidsstempel som tilsvarer norsk normaltid som er UTC+1. Norsk sommertid tilsvarer UTC+2 og skal ikke brukes. (UTC er koordinert universaltid og Norge tilhører sonen for Sentraleuropeisk tid som er UTC+1.)

Om man vil gi tilgang til at NVE samler inn data direkte fra målestasjonen selv, kontakt NVEs datamottak før bestilling av loggerutstyr for å avklare hva slags utstyr som kan benyttes.

På grunn av økende interesse for sanntidsdata i samfunnet generelt og spesielt i forhold til behovet til NVEs varslingstjenester, bør data sendes NVE fortløpende, altså umiddelbart etter innsamling. Unntak fra dette kan gjøres dersom målestasjonen av en eller annen grunn ikke er relevant for varslingstjenestene.

Det er veldig viktig at man velger driftssikre løsninger for kommunikasjon og fjernoverføring av data. Det har ofte stor negativ innvirkning på NVEs flomvarslingstjeneste hvis den ikke har tilgang på data i sanntid under flomsituasjoner. Dette er noe NVE anser som svært viktig å følge opp.

Andre parametere enn vannstand kan også være aktuelt å sende inn til NVE. Spesielt er lufttemperatur interessant og brukes aktivt i NVEs kontroll av data (se kapittel 9 NVEs datakontroll). Vanntemperatur kan også enkelte ganger være nyttig i datakontrollen og er noe samfunnet ellers har stor interesse av. Om det er batteri og solstrømanlegg ved målestasjonen anbefales det at også denne parameteren sendes NVE, for da kan man få automatisk varsel ved lav batterispenning.