Etablering av målestasjon for vannføring

Del denne sidenDel på e-post

1 Innledning

Norges hydrologiske målestasjonsnett skal best mulig representere de ulike hydrologiske regimene i Norge. Nettet består hovedsakelig av NVEs målestasjoner og stasjoner pålagt regulanter i forbindelse med utbygging av vannkraft.

Vannstands- og vannføringsdata er stadig mer etterspurt. Spesielt er interessen for sanntidsdata økende, særlig under flomhendelser. Brukere av slike data forventer i større grad oppdaterte og tilgjengelige data døgnet rundt. I tillegg er NVEs flomvarslingstjeneste helt avhengig av at gode data innrapporteres fortløpende. Prognoser og varsler utarbeides flere ganger i døgnet når en flomsituasjon pågår. Mangel på data og målestasjoner som ikke fungerer under slike situasjoner har ved flere tilfeller skapt utfordringer for varsling og beredskap. Ettersom flomhendelsene ser ut til å utvikle seg i retning av å bli hyppigere og mer voldsomme, blir oppdaterte sanntidsdata enda viktigere i tiden fremover. Det er derfor vesentlig at målestasjoner plasseres flomsikkert og instrumenteres med robuste loggere-, sensorer- og kommunikasjonssystemer.

Vannstands- og vannføringsdata brukes også i planlegging og analysearbeid, og er helt nødvendig for forskning (klimaframskrivninger, med mer). Forvaltning av vannressurser og planlegging/dimensjonering av infrastruktur krever data av best mulig kvalitet og nøyaktighet. Hydrologiske analyser som utføres på data som er feil eller av dårlig kvalitet kan føre til at beslutninger som blir tatt får store samfunnsmessige, og/eller økonomiske følger.

God datakvalitet oppnås ved at målestasjonen plasseres slik at de hydrauliske forholdene er optimale og stabile over tid, og at sensorløsningene er nøyaktige og driftssikre. Videre må vannføringskurven, som gir sammenhengen mellom vannstand og vannføring, være godt oppmålt over hele variasjonsområdet for vannstand. Jevnlig kontroll av at vannstandsregistreringer er korrekte og at vannføringskurven er gyldig må utføres for å ivareta god kvalitet.