Etablering av målestasjon for vannføring

Del denne sidenDel på e-post

2 Pålagte hydrologiske undersøkelser

For å sikre offentlig kontroll med utnyttelsen av nasjonale ressurser av stor økonomisk betydning, har NVE fått delegert myndighet til å kunne pålegge konsesjonshaver hydrologiske undersøkelser i forbindelse med konsesjoner til vassdragstiltak. Undersøkelsene skal utføres i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

2.1 Retningslinjer

Det er utarbeidet en egen retningslinje for registrering av vannføring i elver som blant annet beskriver målerutiner og rapportering til NVE. Retningslinjene skal sørge for en enhetlig og kvalitativ god registrering av vannstand og vannføring av hydrometriske stasjoner. Dette er for å sikre at kvaliteten på de hydrologiske data i den nasjonale hydrologiske databasen blir lik uavhengig av hvem som samler inn data. Retningslinjene kan også være nyttige for eiere av målestasjoner som ikke er pålagt innsendt til bruk i det nasjonale målestasjonsnettet.

 

Det finnes også en egen retningslinje for registrering av konsesjonspålagte minstevannføringer.

 

De gjeldende retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser er tilgjengelige på NVEs nettsider. Disse retningslinjene beskriver krav til drift og innrapportering til NVE.