Etablering av målestasjon for vannføring

Publisert 11.04.23Sist endret 11.04.23

Del denne sidenDel på e-post

2 Pålagte hydrologiske undersøkelser

For å sikre offentlig kontroll med utnyttelsen av nasjonale ressurser av stor økonomisk betydning, har NVE fått delegert myndighet til å kunne pålegge konsesjonshaver hydrologiske undersøkelser i forbindelse med konsesjoner til vassdragstiltak. Undersøkelsene skal utføres i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

2.1 Retningslinjer

Det er utarbeidet egne retningslinjer for registrering av vannføring i elver som blant annet beskriver målerutiner og rapportering til NVE. Retningslinjene skal sørge for en enhetlig og kvalitativ god registrering av vannstand og vannføring av hydrometriske stasjoner. Dette er for å sikre at kvaliteten på de hydrologiske data i den nasjonale hydrologiske databasen blir lik uavhengig av hvem som samler inn data. Retningslinjene kan også være nyttige for eiere av målestasjoner som ikke er pålagt innsendt til bruk i det nasjonale målestasjonsnettet

De gjeldende retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser er tilgjengelige på NVEs nettsider. Disse retningslinjene beskriver krav til drift og innrapportering til NVE. Retningslinjen for registrering av vannføring i elver finnes med følgende lenke:

Retningslinjer for registrering av vannføring i elver - med aktuelle vedlegg

Det finnes også en egen veileder for pålegg om minstevannføring som heter «Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring»:

Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring