Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 12.12.22Sist endret 12.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Krav til innhold i søknad om forhåndstiltredelse

Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt. Innholdet i en søknad om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 avhenger av om søknaden sendes samtidig med ekspropriasjonssøknad eller om søknaden sendes etter at vedtak om samtykke til ekspropriasjon er fattet.

Krav til søknad sendt samtidig med ekspropriasjonssøknad

  • Begrunnelse for hvorfor tiltaket bør settes i verk før skjønn er gjennomført.
  • Angivelse av hjemmel: søknad om forhåndstiltreldelse etter oreigningslova § 25.

Krav til søknad sendt etter at det er gitt samtykke til ekspropriasjon

  • Henvising til tidligere innsendt søknad om ekspropriasjon og henvisning til vedtak om ekspropriasjon.
  • Angivelse av hjemmel: søknad om forhåndstiltreldelse etter oreigningslova § 25.
  • Opplysning av om skjønn er begjært. Skjønnsbegjæringen skal vedlegges.