Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 12.12.22Sist endret 15.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Krav til innhold i søknad om ekspropriasjon

Kravene til opplysninger i ekspropriasjonssøknader er langt på vei sammenfallende med krav til konsesjonssøknader. En ekspropriasjonssøknad må inneholde informasjonen angitt under. I tilfeller der det søkes samtidig om konsesjon og ekspropriasjon er det ikke nødvendig å oppgi samme informasjon flere ganger.

1. Informasjon om søkeren

 • Søkers navn og organisasjonsnummer.
 • Søkers forretningsadresse.

2. Beskrivelse av hva tiltaket går ut på

 • Teknisk beskrivelse av anlegget.
 • Ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett. Ved ekspropriasjon av bruksrett må det spesifiseres om det er snakk om å overta, stifte eller gjøre endringer.
 • Beskrivelse av ny bruk av ekspropriert areal.

3. Angivelse av hjemmel

Søknaden må inneholde hjemmel for å søke om ekspropriasjon. 

4. Beskrivelse av tiltakets fordeler og ulemper

 • Beskrivelse av formålet med tiltaket.
 • Angivelse av om tiltaket vil medføre skader eller ulemper for miljø og samfunn.
 • Begrunnelse for hvorfor tiltaket er til nytte, også sett opp mot eventuelle skader/ulemper.

5. Beskrivelse av hvem som berøres

 • Det må utarbeides en liste over berørte grunneiere og rettighetshavere som det søkes om ekspropriasjon fra.
 • Forsøk på å inngå minnelige avtaler beskrives. Det skal oppgis hvilken dialog, eller forsøk på slik, som søker har hatt med den enkelte grunneier og rettighetshaver. Dette kan angis i ei liste, hvor det angis hvilken dialog søker har hatt med hver enkelt berørt.

6. Berørte arealer

 • Berørte arealer må beskrives. Størrelse, arealtyper og bruk skal fremgå. Tiltaket må vises på kart i egnet målestokk som vedlegges søknaden.
 • Dersom det søkes om ekspropriasjonstillatelse for permanente eller midlertidige bianlegg (veier, riggområder, masselager etc), må disse anleggene beskrives og vises på kart. Det må klart fremgå hvorvidt det søkes om rett til bruk av eksisterende veier eller rett til bygging av nye veier, og om arealbruken er midlertidig eller permanent.

7. Vurdering av alternative løsninger

Alternative løsninger må beskrives. For kombinerte konsesjons- og ekspropriasjonssøknader er det tilstrekkelig å henvise til beskrivelse av alternativer i konsesjonssøknaden.