Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 28.09.22Sist endret 12.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg.

1. Kart

Det skal legges ved både et oversiktskart og et mer detaljert kart som viser anlegget.

1. Oversiktskart

Konsesjonssøknaden skal inneholde et oversiktskart i hensiktsmessig målestokk (for eksempel målestokk 1:50 000), som klart viser anleggets beliggenhet. Aktuelle stedsnavn og stedsnavn som refereres i tekst må fremkomme på kartet. 

2. Kart som viser anlegget

Konsesjonssøknaden skal inneholde et kart som viser det planlagte anlegget. Følgende skal vises på kartet:

  • Det omsøkte arealets ytre avgrensning, kalt planområdet. Innstrålingssoner rundt selve solkraftverket skal også vises.
  • Konkret plassering av alle komponenter og arealinngrep, som solcellepaneler, gjerder, transformatorstasjon(er), omformer, adkomst- og internveier, bygninger, eventuelle riggplasser/andre hjelpeanlegg o.l.

Krav til kartene

  • Kartene skal ha god bakgrunn, som kartverket N50 eller lignende.
  • Kartet skal være i farger, ha nord-pil, tegnforklaring, målestokk og dato. 

2. SHAPE-fil

Tiltakshaver skal i forbindelse med innsending av konsesjonssøknad oversende SHAPE-fil for planområdet til NVE. SHAPE-filen skal tilfredsstille følgende krav:

  • Planområdet som polygon (ikke polyline)
  • Være georeferert i Euref’89 UTM sone 33 (wkid = 25833)
  • Navnet på SHAPE-filen må ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å
  • Filen skal ligge i en komprimert mappe (zip e.l.)

Husk at en shapefil egentlig består av flere filer; .shp .dbf .shx .prj
Den kan ha flere filer, men disse fire er minste krav for at det skal være en fungerende shapefil. 

3. Liste over berørte grunneiere og rettighetshavere

  • Søknaden skal inneholde liste over berørte eiendommer, med eiendommenes gårds- og bruksnummer, grunneier- og rettighetshaveres navn og adresser. Pga. personvernhensyn er denne listen kun til intern bruk i NVE.
  • Søknaden skal inneholde liste over berørte eiendommer, som kun inneholder eiendommenes gårds- og bruksnummer. Denne listen vil være offentlig. 

4. Innhentede uttalelser

Dersom det er innhentet uttalelser fra offentlige etater, grunneiere/rettighetshavere mv. skal dette vedlegges søknaden.

5. Fagrapporter fra konsekvensutredning

Fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredning skal vedlegges søknaden.