Eksempelsamling for overvannstiltak

Publisert 22.09.22Sist endret 06.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Nye Torvet i Trondheim

Tiltaket er en grågrønn løsning som kombinerer infiltrasjon i grunnen med et fordrøyningsmagasin og noe vegetasjon på terreng. Tiltaket avlaster ledningsnettet i et byområde med stor andel tette flater og arealbegrensinger. Løsningen skaper et trivelig byrom i tillegg til å håndtere overvann.

Torvet, Trondheim

Torvet i Trondheim Foto: Tormod Gilberg Hagerup

Beskrivelse

I forbindelse med Trondheim kommunes oppgradering av torvet og tilstøtende gater, er det etablert et anlegg for overvannshåndtering som avlaster dagens ledningsnett i Midtbyen. Anlegget består av et infiltrasjonssystem og tre store nedgravde fordrøyningsmagasiner. Kummer leder overvannet ned i rør med små hull som infiltrerer normal nedbør i stedlige løsmasser. Magasinene fordrøyer større nedbørshendelser og slipper overvannet kontrollert videre til ledningsnettet. Magasinene benyttes kun når infiltrasjonssystemets kapasitet overskrides. I tillegg er det plassert noen trær og vegetasjon rundt torvet, som bidrar til infiltrasjon og skjerming på varme dager. Prosjektet er arealkrevende, men hovedtyngden av vanninfrastrukturen ligger under bakkenivå.

 

Fakta om prosjektet

Sted: Trondheim sentrum, Trondheim kommune, Trøndelag fylke 

Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune

Prosjekterende: Multiconsult, med bistand fra Skjævelandsgruppen og Storm Aqua

Utførende: Trondheim kommune  

Byggeår/ferdigstilt: Ferdigstilt sommeren 2020. For informasjon om gjennomføringsplan, se https://torvetitrondheim.no/byggefase/

Kostnad: Tiltaket inngår i hele overvannsanlegget på Torvet og er ikke kostnadsberegnet separat. Inngår i driften av hele byens avløpssystem. 

Areal/størrelse:  12 000 m2  (areal hele Torvet). 4400 m2 drensasfalt og 5860 m2 drensbetong 

Tekniske detaljer og funksjonskrav

Forvaltning, drift og vedlikehold

Ingen spesielle driftsbehov utover vanlig tømming av sandfang. Mulig behov for å spyle infiltrasjonsrør om de går tett. Noe arbeid med oppfølging av måleutstyr (inngår ikke i vanlig drift).  

Oppfølging, evaluering/måloppnåelse, tilleggsverdier mm

Klima2050 bruker pilotprosjektet Trondheim Torv til å dokumentere og verifisere anleggets  funksjonalitet. Det pågår kontinuerlig måling i anlegget. Disse brukes i studentoppgaver ved NTNU og til forskning ved SINTEF.

Erfaringene med anlegget kan danne grunnlag for nye retningslinjer for utforminger, drift og vedlikehold av slike løsninger. Mer informasjon fra Klima2050: https://www.klima2050.no/trondheim-town-square

En masteroppgave (2021) oppsummerer resultater fra anlegget:  “Modelling of a combined infiltration and detention solution with investigation of system performance” https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2787275  

Forholdet til kommunal arealplanlegging

Gjeldende reguleringsplan for Midtbyen vedtatt 1981 («Midtbyplanen»). 

Arealformål for Torvet er "trafikkområder" (kjøreveg, gangveg, parkering) jf. Bygningsloven av 1965. 

Relevante planbestemmelser: §4 (Trafikkområder) – «Områder som er vist med grå farge på reguleringskartet skal nyttes til trafikkformål, herunder gater og fortau, gang – og sykkelveger, plasser, bruer, havneområder og parkeringsplasser».

Tilleggsopplysninger, andre kommentarer